Kierownik: Monika Marszałek

tel. 22 701 79 10
pok. 207a (II piętro)

email: osgk@raszyn.pl


Lp. Zadania referatu OŚGK Nr telefonu
1.
 1. prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności postępowań w sprawie oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach),
 2. przygotowywanie dokumentów wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków m.in.: gminny regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wydawanie zezwoleń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, współpraca z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym;
 3. przygotowywanie zgód na wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych;
22 701 79 06
2.
 1. Naliczenie opłat za usługi wodne dotyczące zmniejszenia naturalnej retencji terenowej,
 2. prowadzenie postępowań w sprawie naruszenia stosunków wodnych,
 3. nadzór na terenie gminy oferty Warszawa+ tj. dopłat do biletów długookresowych w tym przegotowanie niezbędnych uchwał, rozpowszechnienie informacji, zbieranie i weryfikacja wniosków, personalizacja Raszyńskich Kart Mieszkańca, przekazanie niezbędnych danych do ZTM w Warszawie, itp.,
22 701 79 05
3.
 1. prowadzenie spraw w zakresie usunięcia odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania zgodnie z ustawą o odpadach,
 2. prowadzenie dokumentacji w zakresie „likwidacji dzikich wysypisk” na terenie gminy,
 3. podejmowanie działań w zakresie usuwania wraków samochodów,
 4. kontrola właścicieli i zarządców budynków i innych obiektów pod kątem zanieczyszczenia powietrza powodowanego spalaniem złej jakości paliwa oraz odpadów w paleniskach budynków jednorodzinnych oraz podmiotów gospodarczych (realizacja uchwały Uchwała 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw) przy wykorzystaniu dostępnych urządzeń m.in. smogobusa, drona itp.,
 5. wymiana istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na ekologiczne w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Raszyn
 6. realizacja zadań związanych z Programem Ochrony Powietrza, w tym inwentaryzacja źródeł niskiej emisji
22 701 79 16
4.
 1. przygotowywanie projektów zezwoleń dla firm prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 2. prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń dla firm prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 3. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
 4. kontrola właścicieli i zarządców budynków, obiektów użyteczności publicznej, administracji pod kątem posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych,
 5. kontrolowanie stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych na terenie Gminy, (w tym zachwaszczenie nieruchomości )
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych ws: przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, zorganizowania opróżniania zbiorników bezodpływowych w sytuacji nieposiadania umowy z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe
22 701 79 15
5.
 1. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów,
 2. prowadzenie spraw i postępowań administracyjnych wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, w tym zwierzętami dzikimi
 3. podejmowanie działań z zakresu letniego oczyszczania dróg gminnych,
 4. podejmowanie działań z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych,
 5. podejmowanie działań dotyczących wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz współpraca z innymi jednostkami w tym zakresie,
 6. elektroniczne znakowanie i sterylizacja/ kastracja zwierząt posiadających właścicieli,
 7. przygotowywanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną – rejestracja psów rasy agresywnej,
 8. opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej i grobami żołnierzy,
 9. przygotowywanie opinii w sprawach dokumentacji geologicznej oraz rozpoznawanie i eksploatacja kruszywa naturalnego,
 10. podejmowanie działań związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych z terenu Gminy,
 11. prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa,
 12. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Raszyn
22 701 79 12
6.
 1. nadzór nad mieszkaniowym zasobem gminy Raszyn (w tym przyjmowanie wniosków o najem lokalu mieszkalnego/socjalnego),
 2. księgowaniem i egzekwowaniem należności wynikających z wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 3. organizowaniem publicznego transportu zbiorowego,
 4. utrzymywaniem czystości na przystankach autobusowych, koszy ulicznych oraz odbiorem odpadów z budynku urzędu gminy Raszyn,
 5. nadzorowaniem stanu technicznego gminnych placów zabaw oraz mieszkaniowego zasobu gminy,
 6. usuwanie zwłok martwych zwierząt z terenów należących do gminy Raszyn
22 701 79 15