SZANUJĘ SĄSIADÓW, NIE SPALAM ODPADÓW

Istnieje ustawowy zakaz spalania odpadów zawierających substancje niebezpieczne
w urządzeniach, które nie są do tego przeznaczone! Zgodnie z ustawą o odpadach i kodeksem wykroczeń, zakazane jest spalanie odpadów w piecach i kotłowniach domowych, jak również na wolnym powietrzu. Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach- „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5 tyś. zł)”.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim sanitarnym, porządkowym i technicznym. Ustawa nakazuje pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.

CZYM NIE MOŻNA PALIĆ W PIECU !

Na terenie województwa mazowieckiego od 1 lipca 2018r. nie można spalać w piecach:

mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,

paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna).

BEZWZGLEDNIE NIE WOLNO SPALAĆ NASTĘPUJĄCYCH ODPADÓW !

• mebli zawierających chlorowane fenole (substancje konserwujące),

• opakowań z tworzyw sztucznych, butelek PET, pojemników i toreb

• opakowań po chemikaliach,

• baterii,

• farb, lakierów, klejów,

• gum (opon), sztucznej i naturalnej skóry

• sprzętu RTV i AGD,

• odzieży z tworzyw sztucznych, obuwia, sztucznej skóry,

• styropianu, przewodów, kabli,

• papieru bielonego nieograniczonymi związkami chloru z kolorowym nadrukiem,

• kolorowych gazet (zawierających metale ciężkie).

  • impregnowanej tektury, płytwiórowych, płytpaździerzowych, dykty, panelii klepki podłogowej,
  • opakowań po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych oraz środkach ochrony roślin,
  • mebli tapicerskich oraz poprodukcyjnych ścinków materiałów z włókien chemicznych,

Pamiętajmy, że paląc w domowym piecu odpadami szkodzimy przede wszystkim sobie, najbliższej rodzinie i sąsiadom.

Czas skończyć z tolerowaniem spalania śmieci przez sąsiadów - REAGUJ!

- powiadom Komisariat Policji w Raszynie (po godzinach pracy Urzędu) – telefonicznie (22) 720-01-07, (22) 60-46-850 lub poprzez dzielnicowych do których kontakt można znaleźć na stronie internetowej: http://kpppruszkow.policja.waw.pl/ppr/komisariaty/78788,Komisariat-Policji-w-Raszynie.html

- powiadom Urząd Gminy Raszyn

22 701 77 77 – Kancelaria

22 701 79 12 - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

ratusz@raszyn.pl – Kancelaria

osgk@raszyn.pl; tkowalczyk@raszyn.pl - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Palenie liści jak i gałęzi na działkach jest zabronione

Jesienne porządki w ogródkach rozpoczęły się na dobre. I jak co roku pojawia się problem zagospodarowania odpadów zielonych.

Odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy oraz targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów.

Przypominamy!!!

Nie wolno ich palić!!!

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami. Z kolei art. 31 ust. 7 tej ustawy przewiduje, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Na terenie Gminy Raszyn wprowadzono obowiązek selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów zielonych. W związku z czym spalanie odpadów zielonych w ogniskach jest niedopuszczalne.

Jak się pozbyć odpadów zielonych?

Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają trzy możliwości pozbycia się tego typu odpadów:

1.kompostowanie na własnej działce,

2.wystawianie w systemowych (niebieskich, a od 2020 r. w brązowych) workach zgodnie z harmonogramem odbioru,

3.oddanie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Pamiętaj!

Osoba, która spala odpady zielone zarówno w przydomowym ogródku lub na działce może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.

Art. 155 ustawy o odpadach nakłada obowiązek termicznego przekształcania odpadów wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31.

Art. 191 ustawy o odpadach mówi, że ten, kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.