„Szanuję sąsiadów – nie spalam odpadów” to hasło naszej gminnej kampanii przeciwdziałania spalaniu odpadów w domowych paleniskach. Podnosimy je teraz, ponieważ w okresie jesienno-zimowym szczególnie dają się nam wszystkim we znaki skutki spalania w piecach i kominkach różnych szkodliwych odpadów. Nieprzyjemne zapachy i gryząco-szczypiący dym, odczuwalne w różnych porach dnia, szczególnie uciążliwe stają się w nocy, gdy chcąc podnieść temperaturę w domach intensywniej palimy w piecach. Niższy niż w dzień ruch powietrza powoduje, że zabójczy dym unosi się nisko, tuż nad dachami domów.

W okresie grzewczym w powietrzu atmosferycznym rejestrowany jest wyraźny wzrost poziomów stężeń związków takich jak dwutlenek siarki, tlenek węgla, tlenek azotu, benzoalfapiren, jak również zanieczyszczenia pyłowe (tzw PM10 i PM2,5). Za jedną z głównych przyczyn takiego stanu naukowcy dopatrują się m.in. w niewłaściwej gospodarce domowymi odpadami – spalaniu ich w przydomowych kotłowniach, bezpośrednio w paleniskach pieców, obok węgla, drewna czy innych dopuszczonych prawem paliw stałych.

Spalanie w nieprzystosowanych do tego celu paleniskach domowych takich odpadów, jak opakowania z tworzyw sztucznych, różnego rodzaju foli, laminatów, odpadów z płyt wiórowych, opon i innych odpadów z gumy czy tkanin, powoduje uwalnianie się do powietrza szkodliwych związków, m.in. okrytych zasłużoną złą sławą dioksyn, furanów, które już w bardzo niewielkich stężeniach mają negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi, przede wszystkim na wzrost liczby chorób nowotworowych.

Instalacje spalające odpady, w tym elektrownie współspalające odpady razem z węglem, w przeciwieństwie do instalacji grzewczych w naszych domach, wyposażone są w skomplikowane urządzenia oczyszczające gazy odlotowe, zaś ich kominy budowane są na znacznej wysokości w celu rozrzedzenia pozostałych zanieczyszczeń przed dotarciem do gruntu. Zanieczyszczenia emitowane ze stosunkowo niskich kominów naszych domów, które nie są wyposażone w żadne filtry, gromadzą się w najbliższym sąsiedztwie takiego emitora, opadają na pobliskie ogródki, trawniki, zbiorniki wodne, osadzają się w płucach.

Spalając odpady w domowych paleniskach trujemy siebie i sąsiadów

Dlatego też, niezależnie od przepisów administracyjnych sankcjonujących spalanie odpadów poza wyznaczonymi do tego instalacjami, nasza gmina rozpoczyna kampanię: „Szanuję sąsiadów – nie spalam odpadów”. Uważamy, że od kontroli i kar ważniejsze jest zrozumienie, że powstrzymanie się od spalania odpadów to bardzo ważny element naszego wzajemnego szacunku do siebie. Że spalając odpady nie poczynimy wielkich oszczędności na opale, za to bardzo szybko możemy te oszczędności stracić z nawiązką, wydając pieniądze na leki i leczenie. Powinniśmy też mieć świadomość, że spalając odpady możemy przyczynić się też do choroby lub przedwczesnej śmierci kogoś bardzo nam bliskiego – sąsiada.

Regulacje prawne

  • Warto wiedzieć, że zgodnie z art. 363 ustawy Prawo ochrony środowiska wójt, burmistrz lub prezydent miasta posiada kompetencje w zakresie ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko działalności prowadzonej przez osoby fizyczne (dotyczy to również indywidualnych gospodarstw domowych).

  • Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów ochrony środowiska jest wykroczeniem zagrożonym grzywną, a w skrajnych przypadkach może być nawet przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metodach odzysku (Dz. U. z 2006 r. nr 75, poz. 527 ze zmianami), dopuszcza spalanie do celów grzewczych wyłącznie tych odpadów, których termiczne przekształcenie w instalacjach domowych nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko.

Są to:

  • odpady z rolnictwa i gospodarki leśnej: odpadowa masa roślinna,
  • opakowania: opakowania z papieru i tektury oraz opakowania z drewna
  • odpady z przetwórstwa drewna produkcji: odpady kory i korka, trociny i wióry, ścinki, drewno niezawierające substancji niebezpiecznych z wyłączeniem trocin, wiórów, ścinków pochodzących z obróbki płyt wiórowych
  • odpady budowlane: drewno z budów i remontów, o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi
  • odpady z sortowania odpadów: papier i tektura oraz niezanieczyszczone drewno
  • odpady z gospodarstw domowych: papier i tektura, niezanieczyszczone drewno,
  • odpady z targowisk: kartony

Odpady te mogą być spalane wyłącznie w piecach przystosowanych do spalania danego odpadów.

Monika Marszałek Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,
Szymon Salach Zespoł ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

źródło: Kurier Raszyński nr 60 Luty 2016

Pliki do pobrania