Opłaty za odbiór śmieci

Od stycznia 2020 r. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów wnoszone są bez wezwania, z dołu, za okres jednego miesiąca, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy Raszyn lub w kasie Urzędu Gminy Raszyn przy ul. Szkolnej 2a, 05-090 Raszyn.

Terminy wnoszenia opłat (Urząd Gminy Raszyn nie wystawia rachunków, faktur oraz wezwań):

I rata – do końca stycznia (opłata za miesiąc styczeń)
II rata – do końca lutego (opłata za miesiąc luty)
III rata – do końca marca (opłata za miesiąc marzec)
IV rata – do końca kwietnia (opłata za miesiąc kwiecień)
V rata – do końca maja (opłata za miesiąc maj)
VI rata – do końca czerwca (opłata za miesiąc czerwiec)
VII rata – do końca lipca (opłata za miesiąc lipiec)
VIII rata – do końca sierpnia (opłata za miesiąc sierpień)
IX rata – do końca września (opłata za miesiąc wrzesień)
X rata – do końca października (opłata za miesiąc październik)
XI rata – do końca listopada (opłata za miesiąc listopad)
XII rata – do końca grudnia (opłata za miesiąc grudzień)

Deklarowaną kwotę należy wpłacać z dołu co miesiąc na indywidualny numer konta bankowego, w placówkach pocztowych, w placówkach banku lub w kasie Urzędu.

DANE ODBIORCY W PRZELEWIE
GMINA RASZYN
Ul. SZKOLNA 2A
05-090 RASZYN

TYTUŁ PRZELEWU
„Opłata za odpady, (podać okres którego dotyczy i adres nieruchomości)”
Np. Opłata za odpady, rata I, 2020r, ul, Szkolna 2a Raszyn

Od 01 lutego 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 27,50 zł miesięcznie za mieszkańca.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny naliczana będzie opłata w wysokości 72 zł miesięcznie za mieszkańca.

Zwalnia się, w wymiarze 50%, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1507).

Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 0,10 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca miesięcznie.

Do opłat za wcześniejszy okres sprzed 01 lutego 2020 r. nadal stosuje się stawki w wysokości:

  • za odpady segregowane 9,00 zł od osoby za miesiąc,
  • za odpady niesegregowane (stawka wyższa) 13,00 zł od osoby za miesiąc.