Ceny biletów

 1. bilet jednorazowy normalny w cenie nie wyższej niż – 4,00 zł,
 2. bilet jednorazowy ulgowy w cenie nie wyższej niż – 2,00 zł,
 3. bilet miesięczny normalny w cenie nie wyższej niż – 80,00 zł,
 4. bilet miesięczny ulgowy w cenie nie wyższej niż – 40,00 zł,
 5. przewóz bagażu i zwierząt na Linii nie podlega opłacie.

Uprawnieni do przejazdów bezpłatnych

 1. osoby legitymujące się Raszyńską Kartą Mieszkańca – Bilet Metropolitarny – na podstawie dokumentu umożliwiającego potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej,
 2. mieszkańcy Gminy Raszyn, którzy ukończyli 60 rok życia legitymujący się Kartą Seniora Ogólnopolską – Gmina Raszyn – na podstawie dokumentu umożliwiającego potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej,
 3. członkowie rodzin wielodzietnych w strefie Gminy Raszyn- posiadający Karty Dużej Rodziny wprowadzone ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny,
 4. wszystkie osoby w dniach:

 • 19 Kwietnia – w czasie obchodów „Dni Raszyna”,
 • 22 września podczas obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu,
 • 1 listopada w dniu „ Wszystkich Świętych”,
 • 1 stycznia w Nowy Rok,
 • 1 maja,
 • 3 maja,
 • 1 czerwca,
 • Boże Ciało,
 • 11 listopada,

 1. dzieci i młodzież (w grupie) uczestnicząca w zajęciach organizowanych w placówkach oświatowych, jednostkach organizacyjnych oraz instytucji kultury Gminy Raszyn w okresie ferii oraz w okresie wakacji wraz opiekunem/mi towarzyszącymi im w pojeździe,
 2. dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna, z którym dziecko podróżuje,
 3. osoby niepełnosprawne z orzeczonym/ą: znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolnością do samodzielnej egzystencji lub z I grupą inwalidztwa wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe- na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia z określeniem znacznego stopnia niepełnosprawności lub orzeczenia z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenia o I grupie inwalidztwa z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej,
 4. osoby ze schorzeniem narządu wzroku wraz z przewodnikiem towarzyszącym im w pojeździe – na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej,
 5. osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu kończyn dolnych z orzeczonym/A: umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy lub II grupą inwalidztwa – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub orzeczenia z określeniem całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenia o II grupie inwalidztwa z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej,
 6. osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej;
 7. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi – na podstawie odpowiedniej Legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wraz z dokumentem tożsamości,
 8. osoby, które ukończyły 70 rok życia– na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, umożliwiający potwierdzenie wieku i tożsamości osoby uprawnionej,
 9. pracownicy Urzędu Gminy Raszyn wykonujący czynności kontrolne w zakresie prawidłowości realizacji umowy przez przewoźnika, na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez Wójta Gminy Raszyn,
 10. osoby bezrobotne na trasie od miejsca zamieszkania dookreślonego punktu przyjęć Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie i z powrotem, w wyznaczonym dniu stawiennictwa - na podstawie „ Karty Stawiennictwa” wydanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie i dokumentu tożsamości.

Uprawnieni do przejazdów z ulgą lokalną

 1. emeryci i renciści do ukończenia 70 roku życia – na podstawie dokumentu tożsamości okazywanego wraz z aktualną legitymacją ZUS,
 2. osoby o orzeczonym stopniu niepełnosprawności, którym nie przysługują inne ulgi – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub dokumentu tożsamości i wypisu z treści orzeczenia.

Bezpłatna komunikacja lokalna linii R2 od 01.08.2020r.

Szanowni Mieszkańcy oraz Pasażerowie,

Z przyjemnością informujemy, iż inicjatywy Wójta Rada Gminy Raszyn w dniu 26 maja 2020r. podjęła Uchwałę o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla wszystkich pasażerów linii komunikacyjnej „R2” na trasie Rybie- Raszyn- Puchały-Wypędy Janki- Laszczki- Falenty Duże- Falenty- Falenty Nowe-Podolszyn Nowy.

Z bezpłatnego transportu publicznego będzie można skorzystać od 01.08.2020r..

Bezpłatna komunikacja ma zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej a tym samym doprowadzić do zmniejszenia natężenia ruchu, co pozytywnie wpłynie na środowisko.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do korzystania z bezpłatnej komunikacji gminnej linii R2.