Transport publiczny na terenie Gminy Raszyn prowadzony jest przez Zarząd Transportu Miejskiego oraz linię uzupełniającą L23.

Teren Gminy obsługiwany jest przez następujące linie ZTM.

Rozkłady jazdy dostępne są na stronie ZTM Warszawa http://ztm.waw.pl.

Lokalna komunikacja realizowana jest na linii: Raszyn Stadionowa – … – Pruszków PKP Pruszków

Od dnia 04 kwietnia 2016r. Gmina Raszyn partycypuje w kosztach utrzymania linii autobusowej L1 łączącej Gminę Raszyn z Gminą Lesznowola. Autobusy ww linii na terenie gminy Raszyn zatrzymują się w następujących miejscowościach: PODOLSZYN NOWY – ul. Olszynowa – ul. Willowa – FALENTY – ul. Opackiego – Al. Hrabska – JANKI – Al. Krakowska – ul. Mszczonowska – Pl. Szwedzki.


Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raszyn

NAZWA PROCEDURY

Podpisanie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Raszyn.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o podpisanie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Raszyn.
 2. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej.
 3. kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).
 4. kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 5. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób.
 6. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów.
 7. wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem nazw i lokalizacji.

Kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

OPŁATA SKARBOWA

Bez opłat.

OPŁATA ADMINISTRACYJNA

Bez opłat.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wniosek zostaje rozpatrzony nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Pocztą na adres: Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn Bezpośrednio: Kancelaria – Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, parter, pok.15, w godzinach pracy ( poniedziałek) od 8.00 do 18.00, ( od wtorku do czwartku) od 8.00 do 16.00, ( piątek) od 8.00 do 14.00

MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW

Umowa zostaje doręczona pocztą na adres korespondencyjny wskazany we wniosku lub odbiór osobisty.

REFERAT PROWADZĄCY SPRAWĘ

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (2 piętro), pok.206, 207a kontakt z osobą prowadzącą sprawę: (22) 701 79 15 bleczkowska@raszyn.pl

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017. poz. 2136 ze zm.)
 2. Uchwała Nr LV/507/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Raszyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 3. Uchwała NR LVI/516/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LV/507/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Raszyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

ZAŁĄCZNIKI

 1. Uchwała Nr LV/507/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Raszyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 2. Uchwała NR LVI/516/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LV/507/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Raszyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 3. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raszyn, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
 4. Wzór umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
 5. Wniosek o podpisanie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Raszyn.
 6. Informacja o ilości miesięcznych zatrzymań środków transportu.

OGŁOSZENIE
o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. z 2018r., poz. 2016 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego w autobusowych przewozach pasażerskich.

I. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Gmina Raszyn reprezentowana przez Wójta Gminy Raszyn
Adres: Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A, 05-090 Raszyn.

II. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym organizator planuje dokonać wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

III. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy.

a) określenie rodzaju transportu: publiczny transport zbiorowy( autobusowy),
b) określenie sieci komunikacyjnej: świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 2 liniach komunikacyjnych: R 1 i R 2 pomiędzy Gminą Raszyn, Gminą Michałowice, Miastem Pruszków i M. St. Warszawą, dla których Gmina Raszyn jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

IV. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

Grudzień 2020r.

V. Przewidywany czas trwania umowy o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

- od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.

VI. Zmiana informacji

Na podstawie art. 23 ust 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. z 2018r., poz. 2016 ze zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

VII. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn,
- Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Raszyn
- strona internetowa Urzędu Gminy Raszyn www.raszyn.pl