Transport publiczny na terenie Gminy Raszyn realizowany jest przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie oraz komunikację lokalną „R1” i „R2”.

Teren Gminy obsługiwany jest przez następujące linie ZTM:

703, 706, 707, 711, 715, 721, 728 i N88

Aktualna taryfa biletowa znajduje się na stronie internetowej: www.wtp.waw.pl

Rozkład jazdy autobusów:

Rozkład jazdy autobusów dostępny jest na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego:

https://www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy/

Komunikacja lokalna - linie "R1"i „R 2”:

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Raszyn realizuje PKS Grodzisk Mazowiecki z Grodziska Mazowieckiego ul. Chełmońskiego 33.

Ceny biletów i rozkłady jazdy: http://raszyn.pl/slider-aktualnosci/r1-i-r2-nowe-linie-autobusowe

Od dnia 04 kwietnia 2016r. Gmina Raszyn partycypuje w kosztach utrzymania linii autobusowej L1 łączącej Gminę Raszyn z Gminą Lesznowola. Autobusy ww linii na terenie gminy Raszyn zatrzymują się w następujących miejscowościach: PODOLSZYN NOWY – ul. Olszynowa – ul. Willowa – FALENTY – ul. Opackiego – Al. Hrabska – JANKI – Al. Krakowska – ul. Mszczonowska – Pl. Szwedzki.


Bezpłatna komunikacja lokalna linii R2 od 01.08.2020 r.

Szanowni Mieszkańcy oraz Pasażerowie,

Z przyjemnością informujemy, iż inicjatywy Wójta Rada Gminy Raszyn w dniu 26 maja 2020r. podjęła Uchwałę o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla wszystkich pasażerów linii komunikacyjnej „R2” na trasie Rybie- Raszyn- Puchały-Wypędy Janki- Laszczki- Falenty Duże- Falenty- Falenty Nowe-Podolszyn Nowy.

Z bezpłatnego transportu publicznego będzie można skorzystać od 01.08.2020r..

Bezpłatna komunikacja ma zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej a tym samym doprowadzić do zmniejszenia natężenia ruchu, co pozytywnie wpłynie na środowisko.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do korzystania z bezpłatnej komunikacji gminnej linii R2.


Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raszyn

NAZWA PROCEDURY

Podpisanie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Raszyn.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o podpisanie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Raszyn.
 2. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej.
 3. kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).
 4. kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 5. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób.
 6. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów.
 7. wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem nazw i lokalizacji.

Kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

OPŁATA SKARBOWA

Bez opłat.

OPŁATA ADMINISTRACYJNA

Bez opłat.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wniosek zostaje rozpatrzony nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Pocztą na adres: Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn Bezpośrednio: Kancelaria – Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, parter, pok.15, w godzinach pracy ( poniedziałek) od 8.00 do 18.00, ( od wtorku do czwartku) od 8.00 do 16.00, ( piątek) od 8.00 do 14.00

MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW

Umowa zostaje doręczona pocztą na adres korespondencyjny wskazany we wniosku lub odbiór osobisty.

REFERAT PROWADZĄCY SPRAWĘ

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (2 piętro), pok.206, 207a kontakt z osobą prowadzącą sprawę: (22) 701 79 15 bleczkowska@raszyn.pl

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017. poz. 2136 ze zm.)
 2. Uchwała Nr LV/507/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Raszyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 3. Uchwała NR LVI/516/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LV/507/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Raszyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

ZAŁĄCZNIKI

 1. Uchwała Nr LV/507/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Raszyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 2. Uchwała NR LVI/516/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LV/507/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Raszyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 3. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raszyn, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
 4. Wzór umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
 5. Wniosek o podpisanie umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Raszyn.
 6. Informacja o ilości miesięcznych zatrzymań środków transportu.

OGŁOSZENIE
o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. z 2018r., poz. 2016 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego w autobusowych przewozach pasażerskich.

I. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Gmina Raszyn reprezentowana przez Wójta Gminy Raszyn
Adres: Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A, 05-090 Raszyn.

II. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym organizator planuje dokonać wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

III. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy.

a) określenie rodzaju transportu: publiczny transport zbiorowy( autobusowy),
b) określenie sieci komunikacyjnej: świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 2 liniach komunikacyjnych: R 1 i R 2 pomiędzy Gminą Raszyn, Gminą Michałowice, Miastem Pruszków i M. St. Warszawą, dla których Gmina Raszyn jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

IV. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

Grudzień 2020r.

V. Przewidywany czas trwania umowy o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

- od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.

VI. Zmiana informacji

Na podstawie art. 23 ust 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. z 2018r., poz. 2016 ze zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

VII. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn,
- Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Raszyn
- strona internetowa Urzędu Gminy Raszyn www.raszyn.pl