Raszyn, dnia 3 marca 2021 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Raszyn
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsiach Łady i Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – Obszar III

Na podstawie art. 17 pkt 9, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały XLIV/401/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsiach Łady i Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – Obszar III, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsiach Łady i Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – Obszar III, obejmującego dwa obszary planu w obrębach Łady i Podolszyn Nowy, którego granice wyznaczają:

    1) dla obszaru nr 1:
        a) od północy – południowa linia rozgraniczająca projektowanej drogi lokalnej „bez nazwy” - odcinek łączący północną granicę działki nr ew. 125/9 z północna granicą administracyjną działki nr ew. 167/2 w obrębie Łady 
        b) od wschodu – wschodnia granica działki nr ew. 167/2, dalej północna i wschodnia granica działki nr ew. 169, a następnie wschodnia granica administracyjna obrębu Łady i wschodnia granica administracyjna obrębu Podolszyn Nowy na długości ok. 370 m;
        c) od południa – odcinek łączący wschodnią granicę działki nr ew. 116/1 z osią drogi „bez nazwy” (działka nr ew. 94) w obrębie Podolszyn Nowy;
        d) od zachodu – oś drogi „bez nazwy” (działka nr ew. 94) w obrębie Podolszyn Nowy, a następnie zachodnia granica administracyjna obrębu Łady.
    2) dla obszaru nr 2:
        a) od północy – północne granice działek nr ew.: 85/4 i 88/8, a następnie północna granica rowu melioracyjnego;
        b) od wschodu - wschodnia granica działki nr ew. 88/8;
        c) od południa – północna linia rozgraniczająca projektowanej drogi lokalnej „bez nazwy” - odcinek łączący południową granicę działki nr ew. 88/8 z południową granicą działki nr ew. 83/55 w obrębie Podolszyn Nowy;
        d) od zachodu - zachodnia granica działki nr ew. 85/4 na długości ok. 350 m.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 marca do 16 kwietnia 2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, w godzinach pracy urzędu (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 22 701 78 52 lub 22 701 78 61) oraz na stronie internetowej Gminy: www.raszyn.pl oraz www.bip.raszyn.pl – Prawo lokalne – Plany zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Raszyn – Projekty planów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu 22 marca 2021 r. o godzinie 15.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – link do pobrania w dniu dyskusji: http://pobierz.raszyn.pl/planlady-podolszyn-nowy.html.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowym, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Raszyn z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. Uwagi dotyczące projektów ww. planów miejscowych mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: ratusz@raszyn.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektu planu jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tych postępowaniach w okresie wyłożenia do publicznego wglądu.
W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnosić uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Raszyn w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ratusz@raszyn.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Raszyn.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn z siedzibą w Raszynie, Szkolna 2a, 05-090 Raszyn reprezentowana przez Wójta Raszyna.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, oraz art.9 ust. 1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do : 
    o żądania od Administratora dostępu Pani/Pana danych osobowych 
    o żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
    o żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi go organu nadzorczego
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne.

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta
mgr Michał Kucharski