Raszyn, dnia 14 lipca 2021 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Raszyn

o przystąpieniu do sporządzeniamiejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Karmelowej oraz części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Bakaliowej – Obszar II

Na podstawie art. 17 pkt 1 i 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Raszyn

1. Uchwały Nr XXXIX/342/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Karmelowej obejmującego obszar planu w obrębie Łady, którego granice wyznaczają:

    1) od północy - północne granice działek nr ew.: 128/6 i 129/6;
    2) od wschodu - wschodnia granica działki nr ew. 129/6;
    3) od południa - południowe granice działek nr ew.: 129/6 i 128/6;
    
4) od zachodu - zachodnia granica działki nr ew. 128/6.

2. Uchwały Nr XLI/350/2021 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Bakaliowej – Obszar II obejmującego dwa obszary planu w obrębie Łady, którego granice wyznaczają:

    1) dla obszaru nr 1:

        a) od północy – odcinek łączący zachodnią granicę działki nr ew. 146/5 ze wschodnią granicą działki nr ew. 155/1, a następnie północna granica działki nr ew. 156/6;
        b) od wschodu - wschodnia granica działki nr ew. 156/6, a następnie wschodnia granica działki nr ew. 156/7 na długości 12m;
        c) od południa - odcinek łączący wschodnią granicę działki nr ew. 156/7 z zachodnią granicą działki nr ew. 146/6.;
        d) od zachodu - zachodnie granice działek nr ew.: 146/6 i 146/5 na łącznej długości 54m.

    2) dla obszaru nr 2:

        a) od północy - odcinek łączący zachodnią granicę działki nr ew. 146/6 ze wschodnią granicą działki nr ew. 156/7;
        b) od wschodu - wschodnia granica działki nr ew. 156/7 na długości 12m, a następnie granica działki nr ew. 156/8;
        c) od południa - południowa granica działki nr ew. 156/8, następnie odcinek łączący wschodnią granicę działki nr ew. 155/3 z zachodnią granicą działki nr ew. 154/5, a dalej południowe granice działek nr ew. 152/15 i 146/14;
        d)od zachodu - zachodnia granica działki nr ew. 146/14, a następnie zachodnia granica działki nr ew. 146/6 na długości 12m.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych. Wnioski należy składać w formie papierowej do Wójta Gminy Raszyn, 05-090 Raszyn, ul. Szkolna lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres ratusz@raszyn.pl,w terminie do dnia 13 sierpnia 2021 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 i 2, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, obejmujących sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Stosownie do art. 54 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący projekty dokumentów zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko.
Z dokumentacjami sprawy można zapoznać się w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (22 701 78 52), w godzinach pracy Urzędu.

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 40 ww. ustawy zainteresowani w terminie do dnia 13 sierpnia 2021 r. mogą składać wnioski. Wnioski na piśmie należy składać do Wójta Gminy Raszyn w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres: ratusz@raszyn.pl. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 41 powyższej ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Raszyn.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn z siedzibą w Raszynie, Szkolna 2a, 05-090 Raszyn reprezentowana przez Wójta Raszyna.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, oraz art.9 ust. 1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do :
  • żądania od Administratora dostępu Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi go organu nadzorczego
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne.

Z up. Wójta

Zastępca Wójta
mgr Michał Kucharski