Raszyn, dnia 26 maja 2021 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Raszyn

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon po zachodniej stronie ul. Mszczonowskiej

Na podstawie art. 17 pkt 9, art. 17 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz uchwały Nr VII/48/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon po zachodniej stronie ul. Mszczonowskiej,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon po zachodniej ul. Mszczonowskiej, obejmujący obszar planu w obrębie Janki, którego granice wyznaczają:

1) od północy - północna granica administracyjna obrębu Janki, dalej północne granice działek nr ew.: 108/3 i 107, a następnie w kierunku północnym zachodnie granice działek nr ew. 357 i 106/12;

2) od wschodu - środkowy pas dzielący ul. Mszczonowską;

3) od południa - południowa granica administracyjna obrębu Janki;

4) od zachodu - zachodnia granica administracyjna obrębu Janki.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniachod 7 czerwca do 6 lipca 2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, w godzinach pracy urzędu (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 22 701 78 52 lub 22 701 78 61) oraz na stronie internetowej Gminy: www.raszyn.pl oraz www.bip.raszyn.pl – Prawo lokalne – Plany zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Raszyn – Projekty planów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu9 czerwca 2021 r. o godzinie 14.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – link do pobrania w dniu dyskusji: http://pobierz.raszyn.pl/planjanki.html

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowym, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Raszyn z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2021 r. Uwagi dotyczące projektów ww. planów miejscowych mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: ratusz@raszyn.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektu planu jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tych postępowaniach w okresie wyłożenia do publicznego wglądu.

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnosić uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Raszyn w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ratusz@raszyn.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2021 r. Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Raszyn.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn z siedzibą w Raszynie, Szkolna 2a, 05-090 Raszyn reprezentowana przez Wójta Raszyna.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, oraz art.9 ust. 1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do :
  • żądania od Administratora dostępu Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi go organu nadzorczego
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne.

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta
mgr Michał Kucharski