Kto dokonuje zgłoszenia zgonu

Osoba będąca najbliższą rodziną osoby zmarłej (osoba ta jest równocześnie uprawniona do pochówku) tj.:

 • małżonek
 • krewni zstępni (np. dziecko)
 • krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie)
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat)
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa)

Osoby te mogą dokonać zgłoszenia zgonu również przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną, zgodnie z regułami określonymi w art. 33 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Gdzie należy zgłosić zgon

Zgon zgłasza się kierownikowi urzędu stanu cywilnego w miejscowości, w której nastąpił zgon przedkładając kartę zgonu (jest to dokument medyczny potwierdzający zgon który otrzymuje osoba uprawniona do pochówku).

Termin na zgłoszenie

Zgon osoby należy zgłosić w terminie:

 • 3 dni od sporządzenia karty zgonu
 • 24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej

Rejestracja zgonu

Akt zgonu sporządzany jest na podstawie: karty zgonu i protokołu dokumentującego zgłoszenie zgonu podpisanego przez osobę zgłaszającą zgon i kierownika urzędu stanu cywilnego.

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu.

Dopiero zarejestrowanie zgonu umożliwia pochówek osoby zmarłej.

Ważne! Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie może sporządzić z przyczyn technicznych aktu zgonu, wystarczy jak potwierdzi na karcie zgonu sam fakt zgłoszenia zgonu. Umożliwi to pochówek osoby zmarłej.

Po sporządzeniu aktu zgonu w takiej sytuacji kierownik urzędu stanu cywilnego wyda z urzędu dwa odpisy skrócone aktu zgonu: jeden z nich należy przedłożyć administracji cmentarza.

UWAGA! Zgłoszenie zgonu w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego

Zarejestrowanie zgonu przez kierownika urzędu stanu cywilnego w rejestrach państwowych spowoduje unieważnienie dowodu osobistego osoby zmarłej

Miejsce wykonania usługi

Urząd Stanu Cywilnego
pok. 1, tel. 22 701 77 79
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Godziny urzędowania

Poniedziałek, od godz. 800 do 1800
Wtorek, Środa, Czwartek, od godz. 800 do 1600

Piątek od godz. 800 do 1400

Opłaty

Brak

Czas realizacji

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Raszynie, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

W sytuacjach nagłych zgonów w dni wolne od pracy USC, istnieje możliwość uzyskania informacji. Kontakt telefoniczny z kierownikiem USC: 508 058 477 (telefon prywatny)

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z dnia 18 lutego 2015 r.)
 3. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 118, poz. 687, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 113, poz. 657, z późn. Zm.)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.art. 71 Ustawy z dnia 18 września 2001 r.Kodeks morski (tekst jednolity Dz.U.09.217.1689 z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.nr 217, poz. 1427, z późn. zm.)
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utratyDz.U. 2009 nr 47 poz. 384
 8. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r.w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. z dnia 1 lipca 1992 r. Dz.U.92.51.233z późn. zm.)
 9. Konwencja Nr 3 sporządzona w Stambule dnia 4 września 1958 r. dotycząca międzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego, (Dz. U. z dnia 3 października 2003 r. Dz.U.03.172.1667)

Pliki do pobrania