Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

tel. 22 701 78 54, 22 701 78 56
pok. 216-217 i 219 (II piętro)

email: urbanistyka@raszyn.pl


Wydawanie decyzji

tel. 22 701 78 54
pok. 216 (II piętro)


Wydawanie wypisów i wyrysów

tel. 22 701 78 56, 22 701 78 61

pok. 219 (II piętro)


Zaświadczenia

tel. 22 701 78 56
pok. 219 (II piętro)

Rewitalizacja

Pliki do pobrania

 • Kurier Raszyński 119/2021

  2021-05-17

 • Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 42

  Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 30 mmoraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.Ważność: od godz. 12:00 dnia 14.05.2021 do godz. 22:00 dnia 14.05.2021

  2021-05-14

 • Kasa ponownie czynna

  Informujemy, iż w związku ze złagodzeniem obostrzeń wynikających z epidemii Covid-19, od dnia 17 maja 2021 roku kasa w budynku Urzędu Gminy Raszyn jest ponownie czynna.Godziny pracy kasy:pon.: 8:15 - 17:00 - przerwy: 11:00 - 11:15 i 14:00 - 14:30wt. - czw.: 8:15 - 15:00 - przerwa: 11:30 - 12:00pt.: 8:15 - 13:00 - przerwa: 11:00 - 11:15Jednocześnie informujemy, iż obsługa interesantów odbywa się na parterze budynku w specjalnie przygotowanym miejscu.

  2021-05-13

 • Interpelacja Radnego Gminy Raszyn Andrzeja Zawistowskiego z dnia 08 maja 2021 roku

  Raszyn, dnia 08.05.2021 r. Andrzej Zawistowski Radny Gminy Raszyn Wójt Gminy Raszyn Andrzej Wiesław Zaręba za pośrednictwem: Dariusz Marcinkowski Przewodniczący Rady Gminy Raszyn INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN Zgodnie z zapisami Ustawy o samorządzie gminnym: Art. 6. 1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Art. 30. 1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Od dłuższego czasu widoczne są działania oraz zaniechania tych działań przez Dyrekcję Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, które: doprowadziły do śmierci i cierpienia zwierzęta hodowlane w ITP.; doprowadziły do dewastacji terenów, znajdujących się na terenie rezerwatu przyrody „Stawy Raszyńskie” i w jego otulinie; nakierowane są na zabudowę budynkami mieszkalnymi, usługowymi i komercyjnymi rezerwatu przyrody „Stawy Raszyńskie” oraz jego otuliny; powodują degradację zabytkowego Pałacu w Falentach. W szczególności: W kwietniu 2019 roku stwierdzono niedopełnienie przez dyrekcję ITP. obowiązków służbowych, polegających na braku należytej opieki nad krowami i cielętami, które hodowane były przez ITP., co skutkowało ich śmiercią i cierpieniem. (art. 231 § 1 i 2 Kodeksu Karnego oraz art. 35 Ustawy ochronie zwierząt). W dniu 16 lipca 2020 r. dyrekcja ITP. złożyła do Wójta Gminy Raszyn wniosek o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w gminie Raszyn obręb Falenty. W dniu 13 października 2020 roku dyrekcja złożyła ponaglenie w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W dniu 12 lutego 2021 roku Dyrekcja ITP. złożyła do Wójta Gminy Raszyn uzupełnienie wniosku o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w gminie Raszyn obręb Falenty. Jak wynika z treści pism, Dyrekcja ITP. w Falentach wnosi o zmianę MPZP na: usługi publiczne, usługi komercyjne, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Ponieważ ITP. nie zajmuje się działalnością deweloperską, ewidentnie widać, iż zmiana MPZP ma skutkować wyprzedażą działek, będących w zarządzie ITP. Najważniejsze jest jednak złożenie wniosków o zmianę przeznaczenia terenów rezerwatu Przyrody „Stawy Raszyńskie” wraz z otuliną na zabudowę, co jest sprzeczne z obowiązującym prawem, gdyż mających skutkować wznoszeniem zagrażających środowisku obiektów budowlanych na terenie objętym ochroną ze względów przyrodniczych oraz w otulinie takiego terenu. Działania takie w sposób ewidentny wskazują na zamiary spowodowania zniszczeń w świecie roślinnym i zwierzęcym na terenie objętym ochroną w znacznych rozmiarach na szkodę Rezerwatu Przyrody „Stawy Raszyńskie” (art. 181 § 1 i 2 oraz 188 Kodeksu Karnego). W miesiącu kwietniu 2021 roku, tj. w okresie lęgowym ptaków, Dyrekcja ITP. zniszczyła tereny lęgowe, wykonując zaoranie łąk w bezpośredniej bliskości stawów na terenie rezerwatu przyrody „Stawy Raszyńskie”. Działania dyrektorów ITP., polegające na wykonaniu prac rolnych – zaoraniu terenów zielonych na terenie prawnie chronionym, skutkujących zmniejszeniem terenów lęgowych na terenie rezerwatu ornitologicznego - powodują poważne zniszczenia i uszkodzenia oraz zmniejszenie wartości przyrodniczej prawnie chronionego obiektu, w skutek czego Rezerwat Przyrody „Stawy Raszyńskie” może bezpowrotnie utracić wartości przyrodnicze, dla których rezerwat powołano, tym samym spowodować zmniejszenie obszaru rezerwatu przyrody albo jego całkowitą likwidację. (art. 181 § 1 i 2 Kodeksu Karnego). W dniu 30 kwietnia 2021 roku Dyrekcja ITP. ogłosiła przetarg na usługi – wykonanie siewu kukurydzy na obszarze 98 ha. Ponieważ ITP. nie dysponuje taką powierzchnią uprawną, staje się jasne, że od początku planowano wysiew kukurydzy na łąkach na terenie rezerwatu przyrody „Stawy Raszyńskie”, co jest naruszeniem obowiązującego prawa. (art. 181 § 1 i 2 Kodeksu Karnego). Do obowiązków dyrektorów Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach należy – jako do zarządcy terenów, na których znajduje się Rezerwat Przyrody „Stawy Raszyńskie” – realizacja zadań ochronnych, określonych w Zarządzeniu numer 12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla Rezerwatu Przyrody „Stawy Raszyńskie”, a które to zadania są szczegółowo określone w załączniku numer 2 do wymienionego zarządzenia. Ponieważ zadania te nie są realizowane, powstaje uzasadnione podejrzenie niedopełnienie obowiązków służbowych funkcjonariusza publicznego, polegającego na świadomym zaniechaniu realizacji zadań ochronnych dla Rezerwatu Przyrody „Stawy Raszyńskie” na szkodę prawnie chronionego Rezerwatu Przyrody „Stawy Raszyńskie”, a tym samym na szkodę interesu publicznego. (art. 231 § 1 i 2 Kodeksu Karnego.) Od kilku lat widoczna jest degradacja zabytkowego zespołu pałacowego w Falentach. Brak należytych prac remontowych oraz napraw bieżących skutkuje pogarszającym się stanem tych zabytkowych obiektów. Wbrew ciążącym na dyrekcji ITP. obowiązku dbałości o powierzony jej zabytkowy majątek, zespół pałacowy popada w ruinę. (art. 231 § 1 i 2 Kodeksu Karnego). W związku z powyższym wnoszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania: Jakie działania podjął Wójt Gminy Raszynw zakresie ochrony zabytkowego Pałacu w Falentach oraz rezerwatu przyrody „Stawy Raszyńskie”?  Jakie działania zamierza podjąć Wójt Gminy Raszynw zakresie ochrony zabytkowego Pałacu w Falentach oraz rezerwatu przyrody „Stawy Raszyńskie”? Zgodnie z zapisami art. 304 § 2. Kodeksu Postępowania Karnego: „Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.” W związku z powyższym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy Wójt Gminy Raszyn dopełnił obowiązku niezwłocznego zawiadomienie policji lub prokuratury o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu? Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Andrzej Zawistowski

  2021-05-13

 • Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory

  31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 roku. Premie dla młodych rolników To już kolejny – 7. nabór wniosków o bezzwrotne „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to ma zachęcić młode pokolenie do rozwijania rolniczego biznesu. Wysokość finansowej pomocy to 150 tys. zł. Mogą ją otrzymać osoby, które m.in.: w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat; posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy); posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 hektara; rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku; posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro; przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa. Środki będą wypłacane w dwóch ratach na wniosek rolnika: I rata: 120 tys. zł wypłacana po spełnieniu warunków do przyznania pomocy; II rata: 30 tys. zł wypłacana po realizacji biznesplanu. Restrukturyzacja małych gospodarstw Tegoroczny nabór jest dziewiątym z kolei. O wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie (dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów). Pomoc może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków może ją otrzymać tylko jedno, niezależnie od tego czy prowadzą gospodarstwo wspólnie, czy każde osobno. O wsparcie nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono pomoc finansową z następujących programów wsparcia: "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych PROW 2007-2013, a także "Modernizacja gospodarstw rolnych"; "Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej", "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020. Rolnik, starający się o pomoc finansową na restrukturyzację gospodarstwa, może uzyskać 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach na wniosek rolnika: 48 tys. zł – po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy; 12 tys. zł – po prawidłowej realizacji biznesplanu. Wspólny mianownik obu naborów Obie premie muszą zostać w całości przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. W przypadku młodych rolników minimum 70 proc. dofinansowania należy zainwestować w środki trwałe, natomiast w przypadku właścicieli małych gospodarstw – minimum 80 proc. Katalog takich inwestycji jest bardzo szeroki. Przyznane przez ARiMR pieniądze można przeznaczyć np. na przebudowę lub remont budynków czy kupno nowych maszyn. Wsparcie można wykorzystać na zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat. Spośród poddziałań finansowanych z PROW 2014-2020 "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw" cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem beneficjentów. W przypadku pierwszego z wymienionych, do tej pory niemal 25 tys. młodym adeptom rolnictwa przyznano prawie 3 mld zł wsparcia. Jeśli zaś chodzi o drugie – ponad 45 tys. właścicieli małych gospodarstw otrzymało ok. 2,7 mld zł. W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście np. korzystając z wrzutni, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP. Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84

  2021-05-13

 • Letni wypoczynek „Lato w szkole”

  W czasie tegorocznych wakacji, w dniach 28.06.2021 r. – 09.07.2021 r. w szkołach podstawowych zorganizowane zostaną zajęcia dla dzieci w ramach akcji „Lato w szkole”. Szczegółowych informacji dot. zajęć udzielają poszczególne placówki: Szkoła Podstawowa w Raszynie, 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2 tel. 22-715-99-10 Szkoła Podstawowa w Sękocinie, 05-090 Słomin ul. Wierzbowa 5 tel. 22-720-25-68 Szkoła Podstawowa w Ładach * 05-090 Dawidy Bankowe ul. Długa 49 tel. 22-720-25-69 *funkcjonuje w ramach ZSP w Ładach Zajęcia w ramach letniego wypoczynku będą prowadzone w świetlicach szkolnych oraz innych przystosowanych do tego celu pomieszczeniach, w grupach maksymalnie do 12 uczniów przy zachowaniu zasad mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników oraz zminimalizowanie ryzyka związane z zakażeniem koronawirusem. Zapraszamy do kontaktu ze szkołami.

  2021-05-13

 • Letni wypoczynek „Lato w szkole”

  W czasie tegorocznych wakacji, w dniach 28.06.2021 r. – 09.07.2021 r. w szkołach podstawowych zorganizowane zostaną zajęcia dla dzieci w ramach akcji „Lato w szkole”. Szczegółowych informacji dot. zajęć udzielają poszczególne placówki: Szkoła Podstawowa w Raszynie, 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2 tel. 22-715-99-10 Szkoła Podstawowa w Sękocinie, 05-090 Słomin ul. Wierzbowa 5 tel. 22-720-25-68 Szkoła Podstawowa w Ładach * 05-090 Dawidy Bankowe ul. Długa 49 tel. 22-720-25-69 *funkcjonuje w ramach ZSP w Ładach Zajęcia w ramach letniego wypoczynku będą prowadzone w świetlicach szkolnych oraz innych przystosowanych do tego celu pomieszczeniach, w grupach maksymalnie do 12 uczniów przy zachowaniu zasad mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników oraz zminimalizowanie ryzyka związane z zakażeniem koronawirusem. Zapraszamy do kontaktu ze szkołami.

  2021-05-13

 • Zebranie Mieszkańców Sołectwa Janki

  Zaproszenie Sołtys i Rada Sołecka zapraszają Mieszkańców Janek na zebranie Wiejskie w dniu 12 maja 2021 r. o godzinie 18:30.Zebranie odbędzie się w hotelu Zielone Rykowisko (dawny hotel Ajax) al. Krakowska 63. Zebranie odbędzie się z zachowaniem reżimów sanitarnych obowiązujących w dniu zebrania.Sołtys i Rada Sołęcka

  2021-05-12

 • XLI Sesja Rady Gminy Raszyn

  odbędzie się dnia 19 maja 2021 r. (środa) o godz. 16:00 w trybie telekonferencji (program ZOOM)Transmisja on-line: https://esesja.tv/Materiały na sesję i przebieg głosowań: http://raszyn.esesja.pl/posiedzenie/4544caa9-7214-4Porządek obrad: http://raszyn.pl/wladze-gminy/rada-gminy/porzadek-obrad-najblizszej-sesji-rady-gminy

  2021-05-12

 • Dzwoni rachmistrz? Sprawdź jego tożsamość i się spisz!

  Osoby, które nie wypełniły jeszcze obowiązku udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), powinny spodziewać się telefonu od rachmistrza. Jego tożsamość będzie można sprawdzić na kilka sposobów.W kwietniu, pierwszym miesiącu NSP 2021, funkcjonowały tylko dwie metody spisowe: samospis internetowy oraz spis przez telefon za pośrednictwem infolinii dostępnej pod numerem 22 279 99 99. Od 13 maja akcję spisową wzmocnią rachmistrzowie telefoniczni – będą się oni kontaktować z osobami, które jeszcze nie wypełniły formularza spisowego. Ze względu na sytuację epidemiczną wstrzymano do odwołania pracę rachmistrzów w terenie. Nie będą oni odwiedzać mieszkań i prowadzić spisu w formie bezpośredniej rozmowy. Od czego rozpocznie się rozmowa? Każdy respondent, do którego zadzwoni rachmistrz spisowy, zobaczy na ekranie swojego telefonu numer 22 828 88 88. Jest to gwarancja dla respondenta, że dzwoni do niego rachmistrz spisowy, a nie osoba podszywająca się pod niego.Rachmistrz rozpocznie rozmowę od przedstawienia się oraz podania instytucji, z której dzwoni. Na życzenie respondenta rachmistrz poda numer identyfikatora służbowego. Jak sprawdzić, czy to prawdziwy rachmistrz?W czasie rozmowy rachmistrz ma obowiązek poinformować o dostępnych metodach weryfikacji swojej tożsamości. Można to zrobić: - na stronie internetowej https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/, - poprzez infolinię spisową 22 279 99 99.Dodatkowo każdy z nas może zapytać rachmistrza o jedną z pięciu ostatnich cyfr swojego numeru PESEL. Rachmistrz zna nasz nr PESEL i powinien wskazać prawidłową odpowiedź, wtedy można uznać go za prawidłowo uwierzytelnionego.Co zrobić, gdy dzwonił oszust?Jeśli sprawdzony przez nas rachmistrz okazał się oszustem, należy powiadomić o tym fakcie konsultanta na infolinii spisowej lub skontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym. Można też zawiadomić policję – na taką okoliczność warto zanotować numer telefonu, z którego do nas dzwoniono (jeśli nie był zastrzeżony). Na grafice jest napis: Sprawdź tożsamość rachmistrza spisowego! Rachmistrz będzie dzwonić z numeru telefonu 22 828 88 88. Możesz sprawdzić jego dane: na stronie internetowej rachmistrz.stat.gov.pl/formularz, dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99. Po prawej stronie grafiki widać obrazek identyfikatora. Na dole grafiki są cztery małe koła ze znakami dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, obok nich napis: Liczymy się dla Polski! W prawym dolnym rogu jest logotyp spisu: dwa nachodzące na siebie pionowo koła, GUS, pionowa kreska, NSP 2021.

  2021-05-12