Wpisanie do rejestru wyborców

Wykaz potrzebnych dokumentów

 • Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A oraz dowód osobisty (kserokopia) - składają osoby stale zamieszkałe na obszarze Gminy bez zameldowania na pobyt stały.
 • Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B wraz z załącznikami określonymi we wzorze wniosku - składają obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, nie później niż 30 dnia po zarządzeniu wyborów, w których zamierza uczestniczyć.

Miejsce wykonania usługi

Referat Spraw Obywatelskich
pok. 12, tel. (22) 701 78 32
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Opłaty

Brak

Czas realizacji

3 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Na decyzję w sprawie wpisania do rejestru wyborców wnioskodawca może wnieść skargę za pośrednictwem Wójta Gminy Raszyn do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pliki do pobrania

Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

Wykaz potrzebnych dokumentów

Zgłoszenie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców (pisemnie lub ustnie do protokołu).

Miejsce wykonania usługi

Referat Spraw Obywatelskich
pok. 12, tel. (22) 701 78 32
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Opłaty

Brak

Czas realizacji

3 dni od daty złożenia reklamacji

Tryb odwoławczy

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację może wnieść skargę za pośrednictwem Wójta Gminy Raszyn do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 • Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek każdego, do wglądu w Delegaturze Urzędu Gminy Raszyn.
 • Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:

  • pominięcia wyborcy w rejestrze,
  • wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,
  • niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru,
  • objęcia rejestrem osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze dzielnicy.