Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad trzy miesiące 

Wymagane dokumenty

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 • Dowód osobistylubpaszport (dla osobyniepełnoletniejnieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość należy przedłożyćskrócony odpis aktu urodzenia),
 • Wypełnionyformularz meldunkowyz potwierdzeniem pobytudokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu(do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

 • Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;
 • Dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu(stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące).

Opłaty

Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Inne informacje

Ze względu na czas zamierzonego pobytu rozróżnia się następujące formy zameldowania :

 1. zameldowanie na pobyt stały,
 2. zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące,

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania w ciągu 30 dni od daty zmiany.

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.

Miejsce wykonania usługi

Referat Spraw Obywatelskich
pok. 13, tel. (22) 701 78 34
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Uwagi

 • Należy wypełnić i podpisać zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
 • Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
 • Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 • Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz.267).).
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282 t.j. z póżn. zm.).

Więcej informacji i aktualne wzory wniosków dostępne są na stronie:
https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/#meldunek-i-wybory