Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Akty prawne dotyczące dowodów osobistych
Kwestie związane z dowodami osobistymi są uregulowane w:

-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz.267).).

-Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.).

-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282 t.j. z póżn. zm.).

zobowiązane do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego:

  • osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
  • jeden z rodziców lub opiekun prawny – w przypadku składania wniosku w imieniu osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni
  • jeden z rodziców, w przypadku składania wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską
  • opiekun prawny, w przypadku składania wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską
  • kurator, w przypadku składania wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej częściowo

Dodatkowym wymogiem jest, aby składanie wniosku przez rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora w imieniu ww. osób, odbywało się w obecności tych osób, za wyjątkiem przypadku, gdy osoba ta nie ukończyła 5 roku życia.
W przypadku, gdy osoba nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy - z powodu choroby, niepełnosprawności lub „innej niedającej się pokonać przeszkody”, osoba zawiadamia o tym organ gminy. W takiej sytuacji przyjęcie wniosku odbywa się w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.
Uwaga: w przypadku, gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu osoby okaże się nieuzasadnione, organ odmówi przyjęcia wniosku i pouczy o sposobie i formach złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy.

Terminy, w których należy wystąpić o wydanie dowodu osobistego

  • co najmniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego dowodu osobistego
  • niezwłocznie - w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, zmiany wizerunku twarzy posiadacza albo utraty, lub takiego uszkodzenia dowodu osobistego, który utrudnia lub uniemożliwia identyfikację jego posiadacza.

Miejsce wykonania usługi

Referat Spraw Obywatelskich
pok. 13, tel. 22 701 78 34
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Opłaty

Brak

Czas realizacji

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego, ul. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa; w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Więcej informacji i aktualny wzór wniosku dostępny jest na stronie:
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-wniosek-o-dowod