W Dzienniku Ustaw z 14 czerwca 2019r. zostały opublikowane rozporządzenia:

  • poz. 1104 - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości,
  • poz. 1105 - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.

W Dzienniku Ustaw z 17 czerwca 2019r. pod poz. 1126 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.

Rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 lipca 2019r.

W związku z powyższym od 1 lipca 2019r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny:

Pliki do pobrania

W zakresie każdego z podatków został określony wzór informacji oraz wzór deklaracji oraz odrębne załączniki dotyczące przedmiotów opodatkowania podlegających opodatkowaniu oraz przedmiotów opodatkowania zwolnionych z podatku, a także załącznik dotyczący pozostałych podatników (np. współwłaścicieli).

Nowe wzory deklaracji i informacji będą stosowane w tych sytuacjach, gdy obowiązek podatkowy w danym podatku powstał dopiero po 1 lipca 2019r. Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem należy stosować stare wzory opracowane przez rady gmin.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy Raszyn określone Rady Gminy Raszyn nr XVII/165/15 z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 377)

Od 1 lipca 2019 roku informacje i deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1185);
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1153);
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1154);


Rodzaj deklaracji/informacji Podmiot zobowiązany do złożenia Termin Właściwy organ
1 Deklaracja na podatek rolny osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy albo w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w ciągu roku wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntu
2 Informacja o gruntach (IR-1) Osoby fizyczne 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian, o których mowa w art. 6a ust. 4 ustawy o podatku rolnym wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntu
3 Deklaracja na podatek leśny (DL-1) Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy albo w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w ciągu roku wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia lasu
4 Informacja o lasach (IL-1) Osoby fizyczne 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy o podatku leśnym wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia lasu
5 Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1), osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy albo w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w ciągu roku wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości
6 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), Osoby fizyczne 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa wart. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości