WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKOWYCH I OPŁAT LOKALNYCH NA 2020 ROK W GMINIE RASZYN

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3,74 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22 zł od 1 m2 powierzchni 

d)niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1023 z późn. zm), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej do 1000m² – 15,00 zł od 1 m2powierzchni użytkowej

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej powyżej 1000m 2 - 22,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej

3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawyz dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1170
z późn. zm.)

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIX/159/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2019r., poz. 15246).

Zwolnienia w podatku od nieruchomości obowiązujące od 1 stycznia 2011 roku

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle oraz ich części:

a)zajęte na cele związane z prowadzeniem działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

b)zajęte na potrzeby świetlic i sal wiejskich,

c)wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa,

d)wykorzystywane w zakresie kultury i sztuki oraz sportu,

e)wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej,

f)budowle lub ich części wykorzystywane do zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, budynki lub ich części bezpośrednio związane z procesem poboru
i uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków oraz zajęte pod nie grunty.

§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1 pkt a, b, c, d, e nie obejmują gruntów, budynków, budowli oraz ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XIII/127/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 września 2011r. w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2011r. Nr 189, poz. 5765).

PODATEK ROLNY

W 2020r. podstawą wymiaru podatku rolnego jest Uchwała Nr XIX/157/2019Rady Gminy Raszyn z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2020 roku z kwoty 58,46 zł za 1dt do kwoty 34,00 zł za 1 dt.

W związku z powyższym stawki podatku rolnego na 2020 rok wyniosą:

1) od 1 ha przelicz. gruntów gospodarstw rolnych – 2,5 q x 34,00 zł = 85,00 ,

2) od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów – 5,0 q x 34,00 zł= 170,00 .

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XIX/157/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
w 2020 roku (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2019r., poz. 15244).

PODATEK LEŚNY

W 2020r. podstawą wymiaru podatku leśnego jest Uchwała Nr XIX/156/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia
10 grudnia 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2020 roku z kwoty 194,24 zł za 1m 3do kwoty 136,50 zł za 1m3.

W związku z powyższym stawka podatku leśnego obowiązująca w 2020r. wyniesie 30,03 za 1 ha fiz. lasu (0,220 m³ x 136,50 zł = 30,03 zł).

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XIX/156/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2020 roku (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2019r., poz. 15248).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wójt Gminy Raszyn uprzejmie informuje, że nie podjęto Uchwały przez Radę Gminy Raszyn w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

Na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1170 z późn. zm.) w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa art. 10 ust. 1 (podatek od środków transportowych) stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2 (dot. Stawek podatku od środków transportowych zawartych w załącznikach).

W związku z powyższym stawki podatku od środków transportowych na 2020r. pozostają na poziomie lat 2012-2019 uchwalone Uchwałą Nr XV/214/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok (Dz. Urzęd. Woj. Maz. Z 2011r. Nr 224, poz. 6977).

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 500,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 700,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 950,00 zł,

2) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w woj. 8 pkt. 2 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj. o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 15 1.100,00 1.500,00
15
1.400,00 1.900,00
Trzy osie
12 19 1.500,00 1.700,00
19 23 1.400,00 1.900,00
23
1.500,00 2.100,00
Cztery osie i więcej
12 27 1.600,00 1.900,00
27 29 1.700,00 2.100,00
29
1.800,00 2.560,00

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w woj. 8 pkt. 3 w/w ustawy o podatkach

i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.350,00 zł
4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w woj. 8 pkt. 4 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 25 1.250,00 1.450,00
25 31 1.300,00 1.600,00
31 36 1.500,00 2.100,00
36
1.500,00 2.100,00
Trzy osie i więcej
12 40 1.310,00 1.800,00
40
1.800,00 2.700,00
5) Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w woj. 8 pkt. 5 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 350,00 zł
6) Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w woj. 8 pkt. 6 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Jedna oś
12 23 400,00 500,00
23
700,00 900,00
Dwie osie
12 28 500,00 700,00
28 36 1.000,00 1.400,00
36 38 1.100,00 1.400,00
38
1.200,00 1.800,00
Trzy osie i więcej
12 38 800,00 1.100,00
38
1.100,00 1.400,00


7) Od autobusów, o których mowa w woj. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca
800,00 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca 1.600,00 zł,

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XV/214/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok (Dz. Urzęd. Woj. Maz. Z 2011r. Nr 224, poz. 6977 z późn. zm.).

Zwolnienia w podatku od środków transportowych obowiązujących od 1 stycznia 2012 roku

Zwalnia się z podatku od środków transportowych:

1. samochody ciężarowe wykorzystywane na zadania związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym,
z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w woj. 8 pkt. 2, 4 i 6 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

2. autobusy przeznaczone do przewozu dzieci do szkół oznakowane zgodnie z woj. 2 pkt. 41a ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005, Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),

3. jeden samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wykorzystywany wyłącznie na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Raszyn, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza”.

4. Zwolnienia, o których mowa wyżej nie obejmują środków transportowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XV/215/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących od 2012 roku (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2011r. Nr 224, poz. 6978).

DZIENNA STAWKA OPŁATY TARGOWEJ

Lp. Wyszczególnienie Stawka opłaty targowej
1. Sprzedaż z samochodu ciężarowego lub dostawczego, przyczepy samochodu 20,00 zł
2. Sprzedaż z samochodu osobowego, stoiska, namiotu, straganu 15,00 zł
3. Sprzedaż z ręki, torby, kosza, skrzynki, 10,00 zł
4. Sprzedaż choinek 100,00 zł
5. Pozostała sprzedaż niewymieniona w punktach 1-4 11,00 zł

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem sprzedaży w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Raszyn.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XIX/158/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Raszyn (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2019r., poz. 15245 z późn. zm.).

WPŁATY

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych oraz opłata targowa płatna jest do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Raszyn

Nr konta: 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001

Osoby fizyczne mają możliwość dokonania wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego u sołtysów wsi w terminie płatności rat danego roku tj. 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

WÓJT GMINY RASZYN

mgr inż. Andrzej Zaręba

Pliki do pobrania