Wójt Gminy Raszyn informuje, iż nie podjęto Uchwał przez Radę Gminy Raszyn w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2018 rok.

Na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1445 z późn. zm.) w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 (podatek od nieruchomości), art. 10 ust. 1 (podatek od środków transportowych) stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy,
z zastrzeżeniem ust. 2 (dot. stawek podatku od środków transportowych zawartych w załącznikach).

W związku z powyższym w przypadku:

- podatku od nieruchomości – stawki na 2019r. pozostają na poziomie stawek z roku 2018 uchwalone Uchwałą Nr XLV/411/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2017r., poz. 10721),

- podatku od środków transportowych – stawki na 2019r. pozostają na poziomie lat 2012-2018 uchwalone Uchwałą Nr XV/214/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2011r. Nr 224, poz. 6977).

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 1. od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni

  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3,74 zł od 1 ha powierzchni

  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22 zł od 1 m2 powierzchni

  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni

 1. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – w zakresie handlu i usług o powierzchni powyżej 1000m² – 20,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

  3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem ujętych w ppkt. b) - 15,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

  4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

  5. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

  6. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej

  3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r., poz. 1445
  z późn. zm.)

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XLV/411/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2017r., poz. 10721).

Zwolnienia w podatku od nieruchomości obowiązujące od 1 stycznia 2011 roku

§1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle oraz ich części:

a) zajęte na cele związane z prowadzeniem działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

b) zajęte na potrzeby świetlic i sal wiejskich,

c) wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa,

d) wykorzystywane w zakresie kultury i sztuki oraz sportu,

e) wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej,

f) budowle lub ich części wykorzystywane do zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, budynki lub ich części bezpośrednio związane z procesem poboru
i uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków oraz zajęte pod nie grunty.

§2. Zwolnienia, o których mowa w § 1 pkt a, b, c, d, e nie obejmują gruntów, budynków, budowli oraz ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XIII/127/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 września 2011r. w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2011r. Nr 189, poz. 5765).

PODATEK ROLNY

W 2019r. podstawą wymiaru podatku rolnego jestUchwała Nr IV/12/2018
Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2019 roku z kwoty 54,36 zł za 1dt do kwoty 34,00 zł za 1 dt.

W związku z powyższym stawki podatku rolnego na 2019 rok wyniosą:

1) od 1 ha przelicz. gruntów gospodarstw rolnych – 2,5 q x 34,00 zł = 85,00 zł,

2) od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów – 5,0 q x 34,00 zł = 170,00 zł.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr IV/12/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
w 2019 roku (Dz. U. Woj. Maz. z 2018r., poz. 12561).

PODATEK LEŚNY

W 2019r. podstawą wymiaru podatku leśnego jest Uchwała Nr IV/11/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia
12 grudnia 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2019 roku z kwoty 191,98 zł za 1m 3 do kwoty 136,50 złza 1m3.

W związku z powyższym stawka podatku leśnego obowiązująca w 2019r. wyniesie 30,03 zł za 1 ha fiz. lasu (0,220 m³ x 136,50 zł = 30,03 zł).

Podstawa prawna:

Uchwała Nr IV/11/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy
w 2019 roku (Dz. U. Woj. Maz. z 2018r., poz. 12560).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 500,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 700,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 950,00 zł,

2) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w woj. 8 pkt. 2 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj. o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 15 1.100,00 1.500,00
15 1.400,00 1.900,00
Trzy osie
12 19 1.500,00 1.700,00
19 23 1.400,00 1.900,00
23 1.500,00 2.100,00
Cztery osie i więcej
12 27 1.600,00 1.900,00
27 29 1.700,00 2.100,00
29 1.800,00 2.560,00
3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w woj. 8 pkt. 3 w/w ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.350,00 zł

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w woj. 8 pkt. 4 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 25 1.250,00 1.450,00
25 31 1.300,00 1.600,00
31 36 1.500,00 2.100,00
36 1.500,00 2.100,00
Trzy osie i więcej
12 40 1.310,00 1.800,00
40 1.800,00 2.700,00
5) Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w woj. 8 pkt. 5 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 350,00 zł

6) Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w woj. 8 pkt. 6 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Jedna oś
12 23 400,00 500,00
23 700,00 900,00
Dwie osie
12 28 500,00 700,00
28 36 1.000,00 1.400,00
36 38 1.100,00 1.400,00
38 1.200,00 1.800,00
Trzy osie i więcej
12 38 800,00 1.100,00
38 1.100,00 1.400,00


7) Od autobusów, o których mowa w woj. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:a) mniejszej niż 22 miejsca 800,00 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca 1.600,00 zł,

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XV/214/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok (Dz. Urzęd. Woj. Maz. Z 2011r. Nr 224, poz. 6977 z późn. zm.).

Zwolnienia w podatku od środków transportowych obowiązujących od 1 stycznia 2012 roku

Zwalnia się z podatku od środków transportowych:

1. samochody ciężarowe wykorzystywane na zadania związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym,
z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w woj. 8 pkt. 2, 4 i 6 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

2. autobusy przeznaczone do przewozu dzieci do szkół oznakowane zgodnie z woj. 2 pkt. 41a ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005, Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),

3. jeden samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wykorzystywany wyłącznie na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Raszyn, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza”.

4. Zwolnienia, o których mowa wyżej nie obejmują środków transportowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XV/215/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień
w podatku od środków transportowych obowiązujących od 2012 roku (Dz. Urzęd. Woj. Maz.
z 2011r. Nr 224, poz. 6978).

DZIENNA STAWKA OPŁATY TARGOWEJ

Lp. Wyszczególnienie Stawka opłaty targowej
1. Sprzedaż z samochodu ciężarowego lub dostawczego, przyczepy samochodu 20,00 zł
2. Sprzedaż z samochodu osobowego, stoiska, namiotu, straganu 15,00 zł
3. Sprzedaż z ręki, torby, kosza, skrzynki, 10,00 zł
4. Sprzedaż choinek 100,00 zł
5. Pozostała sprzedaż niewymieniona w punktach 1-3 11,00 zł

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

Opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy Raszyn przed rozpoczęciem sprzedaży.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr IV/13/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Raszyn (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2018r., poz. 12562 z późn. zm.).

WPŁATY

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych oraz opłata targowa płatna jest do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Raszyn

Nr konta: 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001

Osoby fizyczne mają możliwość dokonania wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
u sołtysów wsi w terminie płatności rat danego roku tj. 15 marca, 15 maja, 15 września
i 15 listopada.

WÓJT GMINY RASZYN

mgr inż. Andrzej Zaręba

Pliki do pobrania