Wykaz potrzebnych dokumentów

  • Wypełniony formularz DN (DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI),

  • Wypełniony formularz DR (DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO),
  • Wypełniony formularz DL (DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO),
  • Wypis z rejestru gruntów lub księgę wieczystą,
  • Umowę dzierżawy nieruchomości,
  • dla osób składających korektę dodatkowo wniosek o korektę deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego D-NRL.
Miejsce wykonania usługi

Referat Podatków, Opłat lokalnych i Ewidencji Działalności Gospodarczej
wymiar i księgowość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób prawnych

pok. 11, tel. 22 701 79 11, e-mail krowinska@raszyn.pl

Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Opłaty

Wysokość podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego jest określana przez podatnika w deklaracji.

Podatek od nieruchomości płatny jest w 12 ratach miesięcznych, bez wezwania w terminie I rata – do 31 stycznia oraz pozostałe raty – w terminie do 15 każdego następnego miesiąca danego roku.

Terminy płatności podatku rolnego: I rata – do 15 marca każdego roku II rata – do 15 maja każdego roku III rata – do 15 września każdego roku IV rata – do 15 listopada każdego roku

Podatek leśny płatny jest w 12 ratach miesięcznych, bez wezwania w terminie do 15 każdego miesiąca.

Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Raszyn:
Bank Spółdzielczy Nr 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001.

Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w przypadku, gdy podatnik nie zapłaci w całości lub w części podatku, nie złoży deklaracji albo gdy wysokość zobowiązania jest inna niż wykazana przez podatnika w deklaracji.

W przypadku nie uregulowania należności podatkowych wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy, przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Czas realizacji

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Doręczenie decyzji

decyzja zostanie przesłana na adres podatnika, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub decyzję można odebrać w pokoju nr 5.

Tryb odwoławczy

  • Od decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Raszyn,
  • Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie,
  • Odwołanie składa się w Kancelarii Biurze Obsługi Mieszkańców pok. nr 15 (parter).
Uwagi

Obowiązek podatkowy należy zgłosić w ciągu 14 dni od zaistnienia faktu zakupu lub sprzedaży nieruchomości.

Pliki do pobrania