Wójt Gminy Raszyn informuje mieszkańców, iż z dniem 1 stycznia 2016 roku wejdą w życie ważne zmiany w podatkach i opłatach lokalnych. Wprowadza je uchwalona dnia 25.06.2015 roku przez Sejm RP nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045) oraz uchwalona 9 października 2015r. ustawa o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777).

Zmiana płatności podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

W przypadku gdy kwota podatku nie przekroczy 100 zł podatek będzie płatny jednorazowo, w terminie płatności pierwszej raty tj.:

  • dla osób fizycznych do dnia 15.03.2016r.,
  • dla osób prawnych do dnia 31.01.2016r.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny nie będzie pobierany do kwoty 6,10 zł.

Nie będą wydawane i doręczane podatnikom (osobom fizycznym) decyzje ustalające wysokość zobowiązań podatkowych, jeśli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych, na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru. Aktualnie kwota, do której nie będą wystawiane i doręczane decyzje wynosi 6,10 zł.

W zakresie ustawy o podatku rolnym – nowe zasady przeliczania hektarów fizycznych na hektary przeliczeniowe

Od 1.01.2016r. obowiązuje nowe brzmienie art. 4 ust. 7 ustawy o podatku rolnym określające przeliczniki dla określonych kategorii gruntów. Przeliczniki pow. użytków rolnych umożliwiają przeliczenie pow. fiz. na hektary przeliczeniowe. Przeliczniki pow. użytków rolnych są elementem kwalifikacji użytków rolnych do gospodarstwa rolnego oraz podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego.

Ustawa określa przeliczniki dla gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, gruntów pod rowami oraz gruntów rolnych zabudowanych, co oznacza, że w odniesieniu do gruntów od III do IV klasy podatek rolny niestety ulegnie zwiększeniu, pomimo iż nie zmienia się ilość hektarów fizycznych gospodarstwa. Nadal zwolnione od podatku rolnego są grunty klasy V i VI.

rowy – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz. = 1 ha przel.

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

grunty pod stawami niezarybionymi – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fiz. = 1 ha przel.

Oznacza to, że zmianie ulegnie liczba hektarów przeliczeniowych będących podstawą do naliczania podatku rolnego w gospodarstwach rolnych.

Te zmiany ustawy mogą mieć wpływ na ustalenie wysokości dochodów z gospodarstwa rolnego, co może skutkować zwiększeniem dochodów. Tym samym zwiększy się kryterium dochodowe rodziny obliczane do świadczeń np. z pomocy społecznej, stypendiów szkolnych itp."

W zakresie podatku leśnego

Od 1.01.2016r. zlikwidowano niższą stawkę stosowaną dla lasów ochronnych.

Istotną zmianą w zakresie ustawy o podatku leśnym jest wprowadzenie łącznego zobowiązania pieniężnego jako formy pobierania zobowiązania podatkowego, dotyczy to osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

Do 31.12.2015r. łączne zobowiązanie pieniężne stanowił podatek rolny i podatek od nieruchomości lub podatek leśny. Jeżeli na osobie fizycznej ciążyły w zakresie przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy dwa podatki: podatek od nieruchomości i podatek leśny, organ podatkowy ustalał wysokość należnego podatku od nieruchomości i podatku leśnego w odrębnych decyzjach. Organ podatkowy nie miał podstawy prawnej do połączenia obu zobowiązań w jednej decyzji i wydania jednego dokumentu dla podatnika.

Od 1.01.2016 r. zgodnie z nowym art. 6a ustawy o podatku leśnym osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).

Formą poboru podatku leśnego oraz jednocześnie podatku od nieruchomości i/lub podatku rolnego od osób fizycznych jest łączne zobowiązanie pieniężne i dotyczy tylko osób fizycznych.

W zakresie podatku od środków transportowych

Ustawa wprowadziła nowy podział autobusów - autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 22 miejsca oraz autobusy z liczbą miejsc równą lub większą niż 22 miejsca poza miejscem kierowcy. Takiej kategorii autobusów do tej pory nie było, zatem opodatkowane będą dodatkowo pojazdy tzw. „busy”.

Nowe przepisy wprowadzają również fakultatywność opłat lokalnych, tj. opłata miejscowa, uzdrowiskowa, targowa.

Zmiana ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw wprowadza także z dniem 1.01.2016r. nowe regulacje w zakresie opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W zakresie wydawanych przez organy wykonawcze w gminach zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zmodyfikowano jedną z zasad ich wygasania. Dotychczas posiadane przez przedsiębiorcę zezwolenie wygasało – zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w sytuacji, w której podmiot:

- prowadził sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim i nie złożył za ten rok – do dnia 31 stycznia następnego roku – pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży;

- nie dokonał na rzecz organu zapłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – uiszczanej w trzech ratach w ustawowo określonych terminach, tj.: do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku niewywiązania się z ciążących na sprzedawcy obowiązków koncesja na alkohol wygasa automatycznie. Zmiany, które będą obowiązywać w przepisach od 1.01.2016r. przewidują, że pozwolenie będzie nadal obowiązywało jeżeli sprzedawca w ciągu 30 dni uzupełni swoje uchybienia. Sprzedawca będzie jednak musiał uiścić dodatkową opłatę stanowiącą 30% kwoty płaconej w związku z korzystaniem z koncesji.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się w trzech równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września. Terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwolenia (jak i termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu do dnia 31 stycznia) są terminami zawitymi, czyli bezwzględnie obowiązującymi i niemożliwymi do przywrócenia (określonymi ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).