tel. 22 701 79 15
pok. 206 (II piętro)


Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wykaz potrzebnych dokumentów
 • Wypełniony wniosek
 • Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej,
 • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
 • Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku) lub odpis z KRS-u,
 • Wykaz sprzętu wraz z numerami rejestracyjnymi pojazdów, który wykorzystywany będzie do prowadzenia działalności objętej wnioskiem, potwierdzony dowodami rejestracyjnymi pojazdów załączonymi do wniosku,
 • Tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona działalność objęta wnioskiem (baza transportowo-magazynowa),
 • Umowa na mycie pojazdów,
 • Umowa na dezynfekcję pojazdów,
 • Umowa ze stacją zlewną na odbiór nieczystości ciekłych (umowa ważna na zamierzony okres prowadzenia działalności),
 • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne; oświadczenie składa się pod rygoremodpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z klauzulą o następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Miejsce wykonania usługi

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
pok. 206, tel. 22 701 79 15
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Opłaty
 • 107 zł - za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 • 50% stawki - za przedłużenie terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności

Opłata nie jest wymagana w przypadku odmowy decyzji!

Czas realizacji
 • Do 30 dni
 • Do 60 dni sprawy szczególnie skomplikowane
Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Raszyn w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia i złożenia w kancelarii urzędu.

Pliki do pobrania

WYKAZ JEDNOSTEK POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY RASZYN (stan na dzień 14-01-2020 r.)

Lp. NAZWA JEDNOSTKI ADRES JEDNOSTKI TELEFON NR DECYZJI DATA WYDANIA DECYZJI OKRES WAŻNŚCI
1 HETMAN Sp. z o.o. al. Krakowska 110/114, 00-001 Warszawa 22 868-48-20 81/2017 06-06-2017 08-06-2027
2 Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. ul.Stefana Bryły 6, Pruszków 22 758-20-67 61/2017 19-05-2017 19-05-2027
3 BYŚ Wojciech Byśkiniewicz ul.Arkuszowa 43, Warszawa 22 865-31-51 432/2016 26-10-2016 11-11-2026
4 ARKAZEN Zenon Ciarka ul.Czysta 9,Opacz Mała 22 723-84-71 318/2016 10-08-2016 10-08-2026
5 JARPER Sp. Zo.o. Al. Krakowska 108a, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska 22 756-16-66 317/2016 24-08-2016 24-08-2026
6 SIR - COM Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych, Stanisław Zajączkowski ul.Krasickiego 65, Nowa Iwiczna, Piaseczno 22 723-85-81 316/2016 10-08-2016 10-08-2026
7 Usługi Asenizacyjne Jan Marchwicki ul. Osiedlowa 2A, Rusiec 22 720-35-18 320/2016 16-08-2016 16-08-2026
8 CLIPPER Sp. Zo.o. ul. Muszkieterów 31, Warszawa 22 868-45-92 55/2016 22-02-2016 21-02-2026
9 TOI TOI Systemy Sanitarne Sp. Zo.o. ul. Płochocińska 29, Warszawa 22 614-59-79 154/2017 10-11-2017 16-01-2028
10 Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno - Ściekowej "GEO NOVA" Sp. z o.o. ul. Kutrzeby 38 05-082, Warszawa 22 722-90-05 69/2018 11-07-2018 04-08-2028
11 Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Krzysztof Bernaciak ul. Mazowiecka 56, Bobrowiec 22 757-40-35 92/2011 16-09-2011 16-09-2021
12 Wywóz Nieczystości Płynnych - Sebastian Wiśniewski ul. Zacisze 3, Pruszków 502-060-557 138/2011 17-11-2011 17-11-2021
13 WEKOM Paweł Węgrowski ul. Zatylna 5 05-555 Tarczyn 22 727-70-54; 600426673 7/2012 17-01-2012 17-01-2022
14 WC Serwis sp. Z o.o Sp. Komandytowa ul. Szybowa 2, Zabrze 32 271-33-89 25/2012 12-03-2012 12-03-2022
15 Wywóz Nieczystości Płynnych Andrzej Plaskota ul. Lazurowa 6, Sękocin Stary 602-647-894 311/2016 11-08-2016 11-08-2026
16 Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg ul. Słowikowskiego 62A, Raszyn 22 720-33-97 19/2013 12-02-2013 31-12-2022
17 ALFA Partner Kamil Wójcik ul. Kasprowicza 88/50, Warszawa 730-108-108 30/2013 04-03-2013 03-03-2023
18 PHU Rafał Wall Domaniewek 34, 05-840 Brwinów 506-501-602 48/2017 19-04-2017 19-04-2027
19 Usługi Asenizacyjne Andrzej Wall Domaniewek 21, 05-804 Brwinów 501-143-899 47/2017 19-04-2017 19-04-2027
20 Usługi Asenizacyjne Piotr Kimborowicz ul. Pomorska 31, 05-501 Piaseczno 602-249-871 85/2018 02-10-2018 24-10-2028
21 SKIB-TRANS
Krzysztof Skiba
ul. Łąkowa 5A,
05-090 Raszyn
502-586-390 79/2019 28-08-2019 17-09-2029
22 mToilet Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 5 800-000-800 2/2020 14-01-2020 06-02-2030