Wykaz potrzebnych dokumentów
  • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (wzór)
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wzór)
Miejsce wykonania usługi

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
pok. 206, tel. 22 701 79 15
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Opłaty

Opłata za dokonanie wpisu: 50,00 zł (przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r.
posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty
skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej)
Opłata za dokonanie zmiany wpisu w rejestrze – 25 zł.

Czas realizacji

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójta Gminy Raszyn dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej, w przypadkach określonych w przepisach, od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Wójta Gminy Raszyn w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do
ich uzupełnienia.

Pliki do pobrania