Społecznym opiekunem kotów wolno żyjących - Karmicielem mogą być:

a) osoby fizyczne, pełnoletnie, które zamieszkują na terenie Gminy Raszyn i złożyły wniosek o wpisanie do rejestru Karmicieli kotów zawierający imię, nazwisko, adres, numer telefonu, serię i numer dowodu osobistego, miejsce przebywania kotów i ich ilość wg załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

b) złożyły oświadczenie, że dobrowolnie sprawują opiekę nad kotami wolno żyjącymi i zajmują się dokarmianiem kotów,

c) wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn.

Złożone wnioski będą podlegały weryfikacji. W przypadku dużego zainteresowania akcją, decydować będzie kolejność złożenia wniosku.

Po zweryfikowaniu miejsca bytowania i dokarmiania kotów podczas wizji lokalnej Karmiciel wpisany do rejestru prowadzonego przez Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn staje się osobą uprawnioną do odbierania na podstawie wniosku karmy przeznaczonej dla kotów wolno żyjących od podmiotu wydającego karmę tj. pracownika Urzędu Gminy Raszyn.

Rejestr karmicieli kotów wolno żyjących na terenie Gminy Raszyn prowadzi Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn.

W przypadku negatywnej weryfikacji, wskazującej na składanie nieprawdziwych informacji, karmiciel zostaje wykreślony z rejestru karmicieli kotów wolno żyjących.

http://www.bip.raszyn.pl/?a=14417

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
pok. 207, II piętro
22 701 79 12 – p. Jolanta Banasiak.