Ogłoszenie o naborze wniosków

ws przyznania dotacji na wymianę istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na ekologiczne

Gmina Raszyn realizując Program Ograniczania Niskiej Emisji ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji do trwałej zmiany sposobu ogrzewania lokali (mieszkalnych i niemieszkalnych), budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz pozostałych obejmujące wymianę istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na ekologiczne.

Poprzez trwałą zmianę istniejącego źródła ciepła rozumie się usunięcie z nieruchomości pieca/ kotła na paliwo stałe.

W ramach gminnego projektu mieszkańcy mogą uzyskać dotację.

Celem udzielenie dotacji celowej jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Raszyn poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych w wyniku procesów spalania paliw stałych do celów grzewczych w budynkach mieszkalnych.

Nabór wniosków będzie trwać do 30.04.2021 r.

Procedura udzielania dotacji:

- złożenie wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami w okresie od 16.09.2020 r. do 30.04.2021 r. w Urzędzie Gminy Raszyn na parterze w kancelarii,

- weryfikacja wniosku przez Komisję powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Raszyn,

- podpisanie umowy z Gminą Raszyn,

- realizacja przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę:

- po realizacji przedsięwzięcia złożenie wniosku o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Raszyn na parterze w kancelarii, najpóźniej do 30 października 2021 r.,

- weryfikacja wniosku o wypłatę dotacji,

- wypłata środków na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy.

Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty, wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska - za wyjątkiem osób prawnych i przedsiębiorców, będące właścicielami budynków, lokali mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy Raszyn lub posiadające inny tytuł prawny do władania nimi.

Dotacja dla danego podmiotu na daną nieruchomość może być udzielona tylko raz.

Dotacją nie mogą być objęte prace wykonane przed datą obowiązywania umowy o przyznaniu dotacji przez Gminę Raszyn.

Wniosek wraz z załącznikami o przyznanie dotacji celowej można pobraćza pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.raszyn.pl/informator/jak-zalatwic-sprawe/ochrona-rodowiska-i-gospodarka-komunalna/program-ograniczania-niskiej-emisji-nabor-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-celowej-do-trwalej-zmiany-sposobu-ogrzewania-na-ekologiczne lub w biurze obsługi mieszkańca.

UWAGA!!!

Przy wypełnianiu wniosku należy zwrócić uwagę, aby we wnioskach były wypełnione wszystkie pola i złożyć podpisy we wszystkich niezbędnych miejscach – pod wnioskiem, oświadczeniami i informacją ws. danych osobowych.

Dokumenty załączone do wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca winien przedstawić jako kserokopie poświadczone za zgodność z orygi­nałem lub załączyć oryginały, które zostaną zwrócone po zakończeniu procedury weryfikacji wniosku.

Nabór wniosków rozpoczyna się 16.09.2020 r. i będzie trwać do 30.04.2021 r.

Warunkiem przekazania dotacji jest realizacja zadania i przedłożenie wniosku o rozliczenie dotacji do dnia 30 października 2021 r.

Decyduje kolejność złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Raszyn. Realizacja wniosków odbywać będzie się do wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy na ten cel.

1.Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone w roku udzielania dotacji, obejmujących:

1)demontaż starego źródła ogrzewania;

2)zakup i montaż nowego źródła ogrzewania;

3)podłączenie do sieci gazowej ;

4)podłączenie do sieci elektrycznej;

5)rozprowadzenie pionów w budynkach wielorodzinnych;

6)prace budowlanych mające na celu przystosowanie pomieszczeń na cele grzewcze.

2.Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.

3.Dotacja nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji jednak nie więcej niż:

1)dla kotłów na gaz, spełniających wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC -
4 000,00zł brutto;

2)dla kotłów na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC –3 000,00 zł brutto;

3)dla lokalu w budynku wielorodzinnym – 2 000,00zł brutto.

4.Nie udziela się dotacji na:

1)wykonanie prac projektowych;

2)zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia mieszkań (przenośnych);

3)refundację wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej.

4)na pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania;

5)zmianę ekologicznego ogrzewania na inne ekologiczne systemy grzewcze.

W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski nie zrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym, nato­miast procedura naboru nowych wniosków zostanie wstrzymana

Warunkiem koniecznym do skorzystania z dotacji celowej jest posiadanie czynnego ogrzewania węglowego.

Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane ani związane z wymianą innych źródeł ciepła niż opalane węglem.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn: Jarosław Kozłowski tel. 22 701-79-05.