tel. 22 701 79 12
pok. 207 (II piętro)


Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wykaz potrzebnych dokumentów
 • Wniosek o zezwolenie na utrzymanie psa agresywnego.
 • Kopia metryki urodzenia lub rodowód.
Miejsce wykonania usługi

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
pok. 207, tel. 22 701 79 12
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Opłaty

82 zł za wydanie zezwolenia na utrzymanie psa agresywnego

Czas realizacji

do 30 dni

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Raszyn w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

Rasy psów uznawanych za agresywne:

 • anatolian Karabach
 • amerykański pit bull terier
 • akbash dog
 • buldog amerykański
 • dog argentyński
 • moskiewski stróżujący
 • owczarek kaukaski
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)
 • pies kanaryjski (Perro de Pressa Canario)
 • rottweiler
 • tosa inu

Pliki do pobrania


Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

UWAGA! Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiana przepisów w zakresie uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Więcej informacji na stronie: 

http://raszyn.pl/informator/jak-zalatwic-sprawe/ochrona-rodowiska-i-gospodarka-komunalna/wycinka-drzew-bez-zezwolenia-nowe-przepisy-od-1-stycznia-2017-r

Wykaz potrzebnych dokumentów
 • Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością (prawo własności,
  użytkowania wieczystego, zarządu, użytkowania oraz inne prawa wynikające z umów
  cywilnoprawnych). Jeżeli wniosek składa posiadacz nieruchomości nie będący właścicielem –
  do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela z uzasadnieniem powodu usunięcia drzewa lub
  krzewu.
 • Oświadczenie o prowadzeniu/nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy
  o działalności gospodarczej na terenie całego kraju.
 • Mapka lub szkic działki z naniesioną lokalizacją drzew lub krzewów przeznaczonych do
  usunięcia

Jeżeli drzewa i krzewy są usuwane w związku z planowaną inwestycją wskazane jest dołączenie
do wniosku przez inwestora lub władającego terenem:

 • Kserokopii ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub kserokopii potwierdzonego zgłoszenia przez Wydział Architektury zamiaru wykonania robót budowlanych, dla których nie jest wymagana decyzja pozwolenia na budowę
 • Projektu zagospodarowania działki lub terenu (część graficzna) zatwierdzonego przez Wydział Architektury (kserokopia)
 • Szczegółowej inwentaryzacji zieleni na terenie objętym inwestycją z określeniem gatunków drzew i krzewów, obwodu pnia na wysokości 1,3 m od ziemi, wysokości i zasięgu korony drzew, powierzchni w m2 krzewów lub ich grup, z określeniem stanu zdrowotnego zieleni w ocenie wnioskodawcy oraz zaznaczeniem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (wycinki i przesadzenia) na mapie. Inwentaryzacja winna być sporządzona w formie opisowej oraz w formie graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania działki lub terenu (a w szczególności układ istniejących i projektowanych: obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu) ze wskazaniem zaistniałych kolizji z zielenią,
 • Zgodę właściciela terenu w zakresie usytuowania przesadzanych drzew i krzewów z ich zaznaczeniem na kopii mapy,
 • Akceptację właściciela lub zarządcy nieruchomości, na proponowane usunięcie lub przesadzenie drzew i krzewów w przypadku, gdy teren nie jest własnością inwestora.
Miejsce wykonania usługi

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
pok. 207, tel. 22 701 79 12
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Opłaty

Brak

Czas realizacji
 • Do 30 dni
 • Do 60 dni sprawy szczególnie skomplikowane
Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Raszyn w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi
 • Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki konserwator Zabytków w Warszawie przy ul. Jasnej 10.

Pozwolenia nie wymaga usuwanie:

 • drzew i krzewów owocowych (z wyłączeniem rosnących na terenach nieruchomości wpisanych
  do rejestru zabytków),
 • drzew i krzewów sadzonych na plantacjach,
 • drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat
 • Przepisów ustawy dotyczących usuwania drzew i krzewów nie stosuje się do drzew i krzewów
  w lasach i na gruntach leśnych.


Dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest

Wykaz potrzebnych dokumentów
 • Wniosek o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest,
 • Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do obiektu budowlanego oraz zgodności prac
  budowlanych z przepisami prawa,
  a) W przypadku obiektów budowlanych, do których tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwładających
  b) W przypadku obiektów budowlanych w rodzinnych ogrodach działkowych – potwierdzenie zarządu ogrodu działkowego, że wnioskodawca jest użytkownikiem działki i położonej na niejaltany
 • Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone dokument stwierdzający tożsamość
Miejsce wykonania usługi

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
pok. 207, tel. 22 701 79 12
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Opłaty

Brak

Czas realizacji

Do 60 dni
Wnioski o dofinansowanie załadunku, wywiezienia i utylizacji wyrobów zawierających azbest w
danym roku powinny być składane nie później niż do 15 listopada.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Wnioski odpowiadające wymogom formalnym , na które nie udzielono dofinansowania w roku
budżetowym, w którym złożono wniosek, mogą być zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania
w następnym roku budżetowym


Zezwolenie w zakresie prowadzenia działalności na terenie Gminy Raszyn w zakresie:
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
- prowadzenia grzebowisk
- prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Komórka odpowiedzialna:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

tel. 22 701 79 12

Wykaz potrzebnych dokumentów
 • wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk oraz prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 • dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej a dla spółek handlowych – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

- prowadzenia grzebowisk,

- prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu przeznaczonego zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk oraz prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 • pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie obiektu do użytkowania, wymagany przepisami prawa budowlanego
 • dokument potwierdzający gotowość odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części lub oświadczenie, że schronisko jest wyposażone w urządzenie do spalania zwłok zwierzęcych lub ich części
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy polegającej na opiece nad zwierzętami
 • dokument potwierdzający posiadanie środka transportu przystosowanego do transportu zwierząt spełniającego wymagania zawarte w przepisach odrębnych lub umowa z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie transportu zwierząt lub w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 • oświadczenie, iż wobec wnioskodawcy nie został orzeczony prawomocny wyrok za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom z zakazem wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystaniem zwierząt lub oddziaływanie na nie
 • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
 • Kserokopię decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzającej nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego i spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt
 • Umowa poświadczająca współpracę z lekarzem weterynarii

Dokumenty składane w postaci kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Raszyn
Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

Kancelaria, parter, pok. 15

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę
 • przedsiębiorca zamierzający wykonywać działalność w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk oraz prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 • gminne jednostki organizacyjne wykonujące działalność w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk oraz prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie własnej gminy nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia, ale muszą spełniać warunki wymagane przy jego udzielaniu.
Opłaty

Opłata skarbowa

 • od udzielenia zezwolenia - 616 zł
 • od zmiany zezwolenia – 50% opłaty za udzielenie zezwolenia
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę można wpłacić w kasie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Raszyn nr 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Termin załatwienia sprawy - w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Pliki do pobrania