W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Raszyn ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i niezwłocznie dostarczenie do Urzędu Gminy Raszyn.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. Dlatego każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Osoby, które jeszcze nie dopełniły obowiązku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków ( nowi użytkownicy zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, osoby u których zaszła jakakolwiek zmiana np. podłączyli się do kanalizacji lub zmienili zbiornik bezodpływowy na oczyszczalnię przydomową itp.) są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia zgłoszenia.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Raszyn (Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 206), na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn w zakładce „ Jak załatwić sprawę” w podkategorii „Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna”.

Wypełnione druki prosimy składać za pośrednictwem:

  • poczty na adres: Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn,
  • w kancelarii Urzędu w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 18.00, wtorek-czwartek 8.00 – 16.00, piątek 8.00 – 14.00.

Podstawa prawna: art.3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r., poz. 1439 z późn. zm.).

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia. Jednocześnie Urząd przypomina, że zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminachwłaściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, powinny to uczynić niezwłocznie.

Podstawa prawna: art. 6 ust.1, art. 9u. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r., poz. 1439 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy; do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2020r., poz. 1219 z późn. zm.).

Ponadto zgodnie z art.363 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska Wójt może, w drodze decyzji nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do:

  1. ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;
  2. przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

Pliki do pobrania