W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Raszyn ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Raszyn w terminie do 30 czerwca 2017 roku.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Raszyn (Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 206), na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn w zakładce „ Jak załatwić sprawę” w podkategorii „Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna”.

Wypełnione druki prosimy składać za pośrednictwem:

  • poczty na adres: Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn,
  • w kancelarii Urzędu w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 18.00, wtorek-czwartek 8.00 – 16.00, piątek 8.00 – 14.00.

Podstawa prawna: art.3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.).

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Informujemy, że pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn rozpoczęli kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raszyn.

W pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników.

Podstawa prawna: art. 6 ust.1, art. 9u. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.) – Wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy; do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2016r., poz. 672 z późn. zm.).

Ponadto zgodnie z art.363 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska Wójt może, w drodze decyzji nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do:

  1. ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;
  2. przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

Pliki do pobrania