Zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Raszyn Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2019r., gmina będzie dofinansowywać zabiegi sterylizacji/kastracji.

Dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zabiegu sterylizacji/kastracji psów i kotów (w ilości 25szt. psów, 25szt. suk, 35szt. kotek i 15szt. kocurów) przysługuje wyłącznie właścicielom zamieszkujący na terenie gminy Raszyn.

Dofinansowanie będzie udzielone w kolejności składania wniosków.

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:

  • złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota,
  • potwierdzenie aktualnego szczepienia psa, przeciw wściekliźnie,
  • kopie potwierdzenia rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem Gminy Raszyn jako miejsca zamieszkania, za ubiegły rok, poprzez przedstawienie do wglądu jednego z poniższych dokumentów:

a) pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT) za rok ubiegły podatku od osób fizycznych opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego - pieczęcią wpływu z datą,

b) pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT) za rok ubiegły wraz z dokumentem nadania na poczcie ze wskazanym adresem nadawcy oraz odbiorcy Urzędu Skarbowego w Pruszkowie,

c) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty ze wskazaniem Gminy Raszyn jako miejsca zamieszkania,

d) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego fakt niezłożenia zeznania podatkowego ze względu na nieosiąganie dochodu za rok ubiegły, z jednoczesną informacją o zarejestrowaniu w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem Gminy Raszyn jako miejsca zamieszkania i rozliczaniu podatku w latach ubiegłych;

e) pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT) za rok ubiegły wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO) zeznania podatkowego za rok ubiegły, wydanego przez elektroniczna skrzynkę podawczą systemu elektronicznego administracji podatkowej.

Druk wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi Mieszkańców, w pokoju nr 207 (Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej) oraz na stronie internetowej http://raszyn.pl/ → Informator → Jak załatwić sprawę → Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna → Dofinansowanie do kastracji/sterylizacji psów i kotów posiadających właścicieli w 2019r.

W/w wniosek należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Raszyn wraz z wyżej wymienionymi dokumentami.

Osoba korzystająca z dofinansowania bezpośrednio po wykonanym zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierzęcia uiszcza lekarzowi weterynarii opłatę w wysokości 50% kosztów tj. odpowiednio:

- sterylizacja/kastracja psa – 160 zł

- sterylizacja/kastracja suki – 215 zł

- sterylizacja/kastracja kotki – 120 zł

- sterylizacja/kastracja kota – 60 zł

Kwoty przedstawione powyżej zostały ustalone w wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego i obowiązują w 2019 r. Dofinansowanie przysługuje właścicielowi zwierząt w ilości 1 szt. w ciągu roku z danego gatunku.

Po potwierdzeniu uzyskania dofinansowania właściciel zwierzęcia powinien zgłosić się do gabinetu weterynaryjnego wskazanego niżej celem umówienia się na przeprowadzenie zabiegu w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Miejsce wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji:

Przychodnia weterynaryjna

„ZWIERZAKI” ul. Starzyńskiego 4,

05-090 Dawidy tel. 22 24 34 228

tel. kom. 666 981 846

godziny otwarcia:poniedziałek - piątek 9:15-20:00sobota 10:00-15:00

Gmina będzie ponosić wyłącznie koszty sterylizacji/kastracji zwierząt, natomiast jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej po badaniu klinicznym stwierdzona zostanie konieczność wykonania badań dodatkowych (np. EKG, RGG.USG, badanie krwi , moczu itp.) Gmina nie pokrywa ich kosztów, jak również nie ponosi kosztów wykonania innych dodatkowych zabiegów/usług lub podania leków. Decydujące zdanie w sprawie rodzaju konieczności badań ma lekarz, który będzie operował zwierzę. Dodatkowe koszty ponosił będzie właściciel zwierzęcia.

Po faktycznym wykonaniu zabiegu właściciel zwierzęcia składa oświadczenie wg. załącznika nr 2.

Ilość zabiegów sterylizacji/kastracji z dofinansowaniem jest ograniczona wielkością środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy.

Druki do pobrania:

  1. Wniosek o przyznanie dofinansowania zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota wraz z oświadczeniem właściciela o poniesieniu dodatkowych kosztów leczenie zwierzęcia.
  2. Oświadczenie dotyczące wykonania zabiegu weterynaryjnego w ramach programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn.
  3. Klauzula informacyjna – oświadczenie wnioskodawcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn:

Jolanta Banasiak
tel. 22 701 79 12