Przypominamy o upływającym w dniu 31 stycznia 2019 r. obowiązku złożenia przez podmioty zbierające odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła złożenia do Wójta Gminy Raszyn rocznego sprawozdania za rok 2018.

Wzór rocznego sprawozdania znajduje się w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001627/O/D20181627.pdf

Jednocześnie przypominamy, że ustawodawca przewidział obligatoryjne sankcje za złożenie ww. sprawozdania po terminie w postaci kary pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.

Ww. obowiązek wprowadziła ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 2056)

Artykuł 4 tej ustawy dodał do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) następujące zmiany:

"W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) wprowadza się następujące zmiany: 1) po art. 9na dodaje się art. 9nb w brzmieniu: „Art. 9nb. 1. Podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w art. 9na ust. 1, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.

2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.
3. Sprawozdanie zawiera informacje o masie: 1) poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne; 2) odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych.”; 2) w art. 9p w ust. 1 po wyrazach „art. 9na ust. 1” dodaje się wyrazy „ , art. 9nb ust. 1”;
3) art. 9t otrzymuje brzmienie: „Art. 9t. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory sprawozdań, o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1, art. 9nb ust. 1, art. 9o ust. 1, art. 9q ust. 1 i art. 9s ust. 1, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań oraz koniecznością zapewnienia skutecznej kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach.”; 4) w art. 9ta we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „art. 9na ust. 1,” dodaje się wyrazy „art. 9nb ust. 1,”; 5) po art. 9xa dodaje się art. 9xaa w brzmieniu: „Art. 9xaa. Podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w art. 9na ust. 1, który przekazuje: 1) nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9nb – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł; 2) po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9nb – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.”; 6) w art. 9zb po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu: „1aa. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9xaa, nakłada, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia punktu zbierania odpadów komunalnych, stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.”; 7) w art. 9zc w ust. 1 i 2 po wyrazach „art. 9xa pkt 2,” dodaje się wyrazy „art. 9xaa pkt 1,”; 8) w art. 9zd w ust. 2 po wyrazach „art. 9xa” dodaje się wyrazy „ , art. 9xaa”. "

Zgodnie z art. 16. Sprawozdania, o których mowa w art. 9nb ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, podmioty prowadzące punkt skupu odpadów komunalnych, stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, składają po raz pierwszy za 2018 r.

Poniżej zamieszczono link do aktualnego tekstu Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19961320622