Drogownictwo

tel. 22 701 78 67, 22 701 78 75
pok. 201 (II piętro)


Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Wykaz potrzebnych dokumentów
 • Potwierdzenie zgłoszenia na budowę lub pozwolenie na budowę.
 • Potwierdzenie uzgodnienia dokumentacji /Zespół Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym /wraz z opinią /ZUD/ lub w przypadku braku protokół z Narady Koordynacyjnej wraz z mapą będącą przedmiotem sprawy.
 • Plan sytuacyjny zajęcia w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem i podaniem wymiarów zajmowanego terenu.
 • Harmonogram robót.
 • Zatwierdzony projekt organizacji ruchu.
 • Projekt zabezpieczenia zajmowanego odcinka pasa drogowego.
 • Oświadczenie kierownika robót o przyjęciu obowiązków.
 • Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienia opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
Miejsce wykonania usługi

Referat Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej
pok. 201, tel. 22 701 78 67, 22 701 78 75
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Opłaty

naliczane zgodnie z Uchwałą nr VIII/72/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego za jeden dzień na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg a także określenia stawek opłaty za umieszczenie w pasie drogowym 1m2 urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Czas realizacji

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 w terminie 14 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Pliki do pobrania


Zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym

Wykaz potrzebnych dokumentów
 • Potwierdzenie uzgodnienia dokumentacji /Zespół Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym/ wraz z opinią /ZUD/ lub w przypadku braku protokół z Narady Koordynacyjnej wraz z mapą będącą przedmiotem sprawy.
  Plan sytuacyjny umieszczenia urządzenia w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem i podaniem wymiarów urządzenia.
 • Warunki techniczne urządzenia /przyłącza/.
 • Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienia opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
Miejsce wykonania usługi

Referat Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej
pok. 201, tel. 22 701 78 67, 22 701 78 75
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Opłaty

naliczane zgodnie z Uchwałą nr VIII/72/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego za jeden dzień na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg a także określenia stawek opłaty za umieszczenie w pasie drogowym 1 m2 urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Czas realizacji

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 w terminie 14 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Pliki do pobrania


Zezwolenie na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym

Wykaz potrzebnych dokumentów
 • Plan sytuacyjny umieszczenia urządzenia w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem i podaniem wymiarów urządzenia.
 • Warunki techniczne urządzenia /przyłącza/.
 • Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienia opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
Miejsce wykonania usługi

Referat Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej
pok. 201, tel. 22 701 78 67, 22 701 78 75
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Czas realizacji

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 w terminie 14 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Pliki do pobrania


Zezwolenie na lokalizację zjazdu

Wykaz potrzebnych dokumentów
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu
 • Plan sytuacyjny z naniesioną lokalizacją zjazdu w skali 1:500 lub 1:1000 /2 egz./ z zaznaczoną lokalizacją zjazdu i jego wymiarami oraz naniesionymi granicami działek
 • Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego /w przypadku braku – decyzja o warunkach zabudowy/.
 • Opłata skarbowa wraz z potwierdzeniem wpłaty w wysokości 82 zł – nie podlega opłacie skarbowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Miejsce wykonania usługi

Referat Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej
pok. 201, tel. 22 701 78 67, 22 701 78 75
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Czas realizacji

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 w terminie
14 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Pliki do pobrania

Kanalizacja i wodociągi

Referat Realizacji Projektów
tel. 22 701 78 78, 22 701 78 04
budynek Eko-Raszyn (ul. Unii Europejskiej 3), II piętro
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn


Zgłoszenia awarii oświetlenia

Konserwacja oświetlenia ulicznego

ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska
tel. 535 481 335