Drogownictwo

tel. 22 701 78 67, 22 701 78 75
pok. 201 (II piętro)


Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Wykaz potrzebnych dokumentów
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000/1:500*, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 • potwierdzenie uzgodnienia dokumentacji /ZUD/ wraz z opinią /ZUD/,
 • zezwolenie na umieszczenie obiektu (urządzenia) w pasie drogowym,
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu nr ………………………… związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym, określający sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000/1:25 000* z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót,

(jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu)

 • oświadczenie:

- o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w psie drogowym*,

- o zgłoszeniu budowy lub o zgłoszeniu prowadzonych robót*,

- o zamiarze burawy przyłączy, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*,

 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej*,

(jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarcza)

 • pełnomocnictwo – z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej,

(jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika)

 • projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym,
 • harmonogram prowadzonych robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót),
Miejsce wykonania usługi

Referat Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej
pok. 201, tel. 22 701 78 67, 22 701 78 75
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Opłaty

naliczane zgodnie z Uchwałą nr XXII/197/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego za jeden dzień na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg a także określenia stawek opłaty za umieszczenie w pasie drogowym 1m2 urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Czas realizacji

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 w terminie 14 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym

Wykaz potrzebnych dokumentów
 • szczegółowy plan sytuacyjny umieszczenia urządzenia w skali 1:1000 / 1:500*, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego
 • potwierdzenie uzgodnienia dokumentacji /ZUD/ wraz z opinią /ZUD/ lub w przypadku braku protokół z Narady Koordynacyjnej wraz z mapą będącą przedmiotem sprawy.
 • zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu nr .........................

(w przypadku urządzeń naziemnych - jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych)

 • warunki techniczne urządzenia /przyłącza/sieci*
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej*,

(jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarcza)

 • pełnomocnictwo – z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej,

(jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika)

Miejsce wykonania usługi

Referat Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej
pok. 201, tel. 22 701 78 67, 22 701 78 75
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Opłaty

naliczane zgodnie z Uchwałą nr XXII/197/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego za jeden dzień na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg a także określenia stawek opłaty za umieszczenie w pasie drogowym 1m2 urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Czas realizacji

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 w terminie 14 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Pliki do pobrania


Zezwolenie na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym

Wykaz potrzebnych dokumentów
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000/1:500*,w dwóch egzemplarzach, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego przez obiekt budowlany/urządzenie/reklamę* oraz z naniesionymi granicami działek, numerem ew. działki i nazwą obrębu,

(plan sytuacyjny – tzw. podkład geodezyjny, można nabyć w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

 • warunki techniczne urządzenia /przyłącza/sieci*
 • projekt konstrukcji reklamy,
 • wizualizacja reklamy na tle otoczenia,
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej*,

(jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarcza)

 • pełnomocnictwo – z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej,

(jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika)

Miejsce wykonania usługi

Referat Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej
pok. 201, tel. 22 701 78 67, 22 701 78 75
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Czas realizacji

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 w terminie 14 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Pliki do pobrania


Zezwolenie na lokalizację zjazdu

Wykaz potrzebnych dokumentów
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000/1:500*,w dwóch egzemplarzach, z projektem zagospodarowania terenu, z zaznaczoną lokalizacją zjazdu i jego wymiarami, oraz naniesionymi granicami działek,

(plan sytuacyjny – tzw. podkład geodezyjny, można nabyć w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego /w przypadku braku – decyzja o warunkach zabudowy/.
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej*,

(jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarcza)

 • pełnomocnictwo – z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 82 zł – nie podlega opłacie skarbowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.,

(jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika)

Miejsce wykonania usługi

Referat Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej
pok. 201, tel. 22 701 78 67, 22 701 78 75
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Czas realizacji

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 w terminie
14 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Pliki do pobrania

Kanalizacja i wodociągi

Referat Realizacji Projektów
tel. 22 701 78 78, 22 701 78 04
budynek Eko-Raszyn (ul. Unii Europejskiej 3), II piętro
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn


Zgłoszenia awarii oświetlenia

Konserwacja oświetlenia ulicznego

ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska
tel. 535 481 335

Pliki do pobrania