Wykaz potrzebnych dokumentów
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000/1:500*, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 • potwierdzenie uzgodnienia dokumentacji /ZUD/ wraz z opinią /ZUD/,
 • zezwolenie na umieszczenie obiektu (urządzenia) w pasie drogowym,
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu nr ………………………… związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym, określający sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000/1:25 000* z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót,
  (jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu)
 • oświadczenie:

- o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w psie drogowym*,

- o zgłoszeniu budowy lub o zgłoszeniu prowadzonych robót*,

- o zamiarze burawy przyłączy, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*,

 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej*,
  (jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarcza)
 • pełnomocnictwo – z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej,
  (jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika)
 • projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym,
 • harmonogram prowadzonych robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót),
Miejsce wykonania usługi

Referat Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej
pok. 201, tel. 22 701 78 72
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Opłaty

naliczane zgodnie z Uchwałą nr XXXI/242/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego za jeden dzień na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg a także określenia stawek opłaty za umieszczenie w pasie drogowym 1m2 urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57 w terminie 14 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.