Wykaz potrzebnych dokumentów
 • szczegółowy plan sytuacyjny umieszczenia urządzenia w skali 1:1000 / 1:500*, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego
 • potwierdzenie uzgodnienia dokumentacji /ZUD/ wraz z opinią /ZUD/ lub w przypadku braku protokół z Narady Koordynacyjnej wraz z mapą będącą przedmiotem sprawy.
 • zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu nr .........................
  (w przypadku urządzeń naziemnych - jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych)
 • warunki techniczne urządzenia /przyłącza/sieci*
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej*,
  (jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarcza)
 • pełnomocnictwo – z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej,
  (jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika)
Miejsce wykonania usługi

Referat Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej
pok. 201, tel. 22 701 78 72
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Opłaty

naliczane zgodnie z Uchwałą nr XXXI/242/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego za jeden dzień na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg a także określenia stawek opłaty za umieszczenie w pasie drogowym 1m2 urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57 w terminie 14 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Pliki do pobrania