Wykaz potrzebnych dokumentów
  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000/1:500*,w dwóch egzemplarzach, z projektem zagospodarowania terenu, z zaznaczoną lokalizacją zjazdu i jego wymiarami, oraz naniesionymi granicami działek,
    (plan sytuacyjny – tzw. podkład geodezyjny, można nabyć w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)
  • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego /w przypadku braku – decyzja o warunkach zabudowy/.
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej*,
    (jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarcza)
  • pełnomocnictwo – z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 82 zł – nie podlega opłacie skarbowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
    (jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika)
Miejsce wykonania usługi

Referat Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej
pok. 201, tel. 22 701 78 72
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57 w terminie
14 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Pliki do pobrania