Wykaz potrzebnych dokumentów
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000/1:500*,w dwóch egzemplarzach, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego przez obiekt budowlany/urządzenie/reklamę* oraz z naniesionymi granicami działek, numerem ew. działki i nazwą obrębu,
  (plan sytuacyjny – tzw. podkład geodezyjny, można nabyć w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)
 • warunki techniczne urządzenia /przyłącza/sieci*
 • projekt konstrukcji reklamy,
 • wizualizacja reklamy na tle otoczenia,
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej*,
  (jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarcza)
 • pełnomocnictwo – z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej,
  (jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika)
Miejsce wykonania usługi

Referat Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej
pok. 201, tel. 22 701 78 72
Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57 w terminie 14 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Pliki do pobrania