Zadanie pn. Wyposażenie w pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej w Ładach

Dofinansowanie w wysokości 44.660 zł

Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej została przyznana na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Ładach.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Zostaną doposażone pracownie przedmiotowe działające w szkole.

Termin wydatkowania dofinansowania do końca 2020 roku