Projekt pn. „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”

Gmina Raszyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 25.000 zł z Funduszu Zajęć sportowych dla Uczniów z Ministerstwa Sportu na realizację projektu dotyczącego pozalekcyjnych zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz sportowych zajęć ogólnodostępnych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Raszynie oraz Szkoły Podstawowej w Ładach. Kolejne 25.000 zł to wkład własny Gminy Raszyn. Razem szacunkowy koszt zajęć to 50.000 zł.

Celem projektu jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy. Zajęciami objęci zostaną uczniowie zakwalifikowani na podstawie testów przesiewowych do grupy dyspanseryjnej, profilaktycznych badań lekarskich jak również z obniżoną sprawnością fizyczną związaną z zaburzeniami lub dysharmonią rozwoju somatycznego lub motorycznego oraz z niektórymi przewlekłymi zaburzeniami stanu zdrowia a także korzystający z długotrwałych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć ruchowych z powodu przebytych chorób i urazów. Ponadto w zajęciach będą mogli uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie, dla których zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej będą profilaktyką i wzmocnieniem oraz poprawą rozwoju fizycznego. Szkoły dokonywać będą doboru do wskazanych grup.

Stan epidemii przerwał realizację zajęć, które rozpoczęły się w lutym br. od 01.09.2020 projekt będzie kontynuowany.

Zajęcia mają za zadanie także kształtowanie wśród uczestników projektu rozumienia potrzeby dbania o własna sylwetkę i sprawność fizyczną, kształtowanie akceptacji potrzeby uczestnictwa w zajęciach gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, umacnianie wiary we własne siły i zdolność osiągania trudnych celów korekcyjnych, rozwijanie umiejętności panowania nad swoimi emocjami podczas gier i rywalizacji zespołowych.

Łącznie planujemy udział 400 dzieci terenu gminy. Dzieci objęte projektem zostaną podzielone na grupy. Planujemy utworzenie 39 grup dzieci. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą uprawnienie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

Projekt trwa do 07.12.2020 roku.