Umowa z wykonawcami adaptacji Austerii – podpisana

28 sierpnia 2017 r. Wójt Gminy Raszyn, pan Andrzej Zaręba podpisał z Konsor­cjum firm:

RENOVA Sp. z o.o. i HAMILTON Joanna Śpiewakowska, z Warszawy, umowę na wykonanie: „Opracowania dokumentacji projektowej oraz wykona­nie adaptacji budynku Austerii na Cen­trum integracji społeczno – kultural­nej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1”. W oparciu o Program Funkcjonalno­-Użytkowy, Koncepcję Urbanistyczno – Architektoniczna oraz wytyczne i zale­cenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wykonawca sporządzi dokumentacje projektową, uzyska niezbędne decyzje administra­cyjne do rozpoczęcia robót budowlanych, a następnie je wykona. Zakończenie prac strony ustaliły na 31 maja 2018 roku. Koszt inwestycji to 4.396.020,00 zł z brutto, z czego ponad 3 mln zł wynosi dofinansowa­nie ze środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Urząd Gminy Raszyn konsekwentnie podejmuje kolejne kroki zmierzające do odrestaurowania naszego najwięk­szego zabytku – Austerii. Umowa, o któ­rej wyżej mowa, dotyczy pierwszego etapu prac, czyli adaptacji budynku głównego. To najpilniejsze zadanie z uwagi na konieczność przerwania degradacji budynku i przywrócenia mu dawnej świetności. Poniżej prezentu­jemy Państwu wizualizację niektórych pomieszczeń. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce będziemy mogli oglądać je w rzeczywistości.