W dniu 04.04.2017r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację Projektu pn.: „Adaptację budynku Austerii na centrum integracji społeczno-kulturalnej” w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Przedmiotowy Projekt został zrealizowany w latach 2017-2020, całkowity koszt inwestycji wyniósł 5 359 624,15 zł, z czego Gmina Raszyn uzyskała refundację poniesionych wydatków w kwocie 3 132 024,57 zł.