Projekt pn. „Zakup mobilnego laboratorium z analizatorem pyłu
oraz drona badającego skład dymu z kominów dla potrzeb gminy Raszyn”

Umowa o dofinansowanie podpisana dnia 25 lipca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim.

Dofinansowanie 130.000 (co stanowi 50% planowanych kosztów).

Gmina Raszyn od kilku lat prowadzi aktywną politykę pro środowiskową. Wyrazem dbałości o środowisko są liczne realizowane programy, jak choćby wymiany pieców węglowych, usuwania azbestu, likwidacji dzikich wysypisk, udział w Programie rządowym Czyste powietrze i inne. W bieżącym roku 2019 zostanie zrobiony kolejny ważny krok na drodze poprawy stanu powietrza w Gminie Raszyn.

Gmina Raszyn leży na terenach, na których stwierdzono występowanie przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5. Realizując zadania własne z zakresu ochrony środowiska, Gmina prowadzi szeroko zakrojone działania z zakresu zwalczania procederu spalania odpadów.

W ramach uzyskanego dofinansowania planujemy do 31 października 2019 roku zakup mobilnego laboratorium z analizatorem pyłu czyli smogobusa oraz drona badającego skład dymu z kominów. Posiadanie własnego sprzętu umożliwiającego prowadzenie pomiarów zanieczyszczeń (w tym tlenek węgla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, siarkowodór, pyły PM2,5 / PM10) znacząco zwiększy efektywność działań Gminy Raszyn w tym zakresie.