PROJEKT PN.
„ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW GMINIE RASZYN”

Gmina Raszyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 35.500 zł z Funduszu Zajęć sportowych dla Uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu pn. „Zajęcia dla uczniów w Gminie Raszyn” dotyczące pozalekcyjnych zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz sportowych zajęć ogólnodostępnych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Celem projektu jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy. W zajęciach uczestniczyć będą uczniowie trzech szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Raszyn. Zajęciami objęci zostaną uczniowie zakwalifikowani na podstawie testów przesiewowych do grupy dyspanseryjnej, profilaktycznych badań lekarskich jak również z obniżoną sprawnością fizyczną związaną z zaburzeniami lub dysharmonią rozwoju somatycznego lub motorycznego oraz z niektórymi przewlekłymi zaburzeniami stanu zdrowia a także korzystający z długotrwałych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć ruchowych z powodu przebytych chorób i urazów. Ponadto w zajęciach będą mogli uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie, dla których zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej będą profilaktyka i wzmocnieniem oraz poprawą rozwoju fizycznego. Szkoły dokonywać będą doboru do wskazanych grup.

Zajęcia mają za zadanie także kształtowanie wśród uczestników projektu rozumienia potrzeby dbania o własna sylwetkę i sprawność fizyczną, kształtowanie akceptacji potrzeby uczestnictwa w zajęciach gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, umacnianie wiary we własne siły i zdolność osiągania trudnych celów korekcyjnych, rozwijanie umiejętności panowania nad swoimi emocjami podczas gier i rywalizacji zespołowych.

Dzięki zajęciom współfinansowanym z MSiT zostanie włączona duża grupa uczniów do regularnej aktywności fizycznej.

Łącznie planujemy udział 370 dzieci terenu całej gminy. Dzieci objęte projektem w ramach każdej ze szkół zostaną podzielone na grupy. Wstępnie przewiduje się utworzenie 35 grup dzieci. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą uprawnienie do prowadzenia tego rodzaju zajęć - 11 osób.

Razem planujemy przeprowadzenie w ramach projektu od marca do listopada 2019 roku 1.620 godzin zajęć pozalekcyjnych.