W ramach zrealizowanego przez Gminę Raszyn projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI), będącego kontynuacją projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) zostały udostępnione na portalu Wrota Mazowsza w ramach projektu ASI następujące usługi elektroniczne:

Informacja o wyrobach zawierających azbest


Koordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu


Najem lokalu mieszkalnego


Najem lokalu socjalnego


Odszkodowanie za grunty wydzielone w wyniku podziału nieruchomości pod drogi publiczne


Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości


Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu


Rozpatrywanie wniosków obywateli


Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu


Wniosek o dzierżawę gruntu


Wniosek o podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne lub leśne


Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu dla jednostki organizacyjnej


Wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów


Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych


Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części


Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną


Zezwolenie na wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej


Zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców