Projekt „Reduta Raszyńska”

Umowa o dofinansowanie nr 10406/19/DDK z 26.09.2019

Całkowity koszt 150.000zł

Dofinansowanie 88.000zł czyli 58,67%

Wkład własny Gminy Raszyn 62.000zł

Program MKiDN:
„Groby i cmentarze wojenne w kraju”.

Projekt dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Zadanie polegać będzie na kontynuacji prac renowacyjnych kompleksu historycznego zwanego Redutą Raszyńską, wpisanego jako dobro kultury 17 kwietnia 1987 r. Gmina Raszyn poprzez realizację tego zadania ma na celu przywrócenie miejscu pamięci jego właściwej funkcji i znaczenia historycznego, tak by stało się ono między innymi miejscem edukacji młodego pokolenia.

To miejsce pamięci zostanie ponownie udostępnione społeczności lokalnej, co pozwoli na aktywizację społeczności poprzez włączenie jej w organizacje wydarzeń związanych m.in. z obchodami rocznicowymi.

Planowany zakres prac w uzgodnieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków:

1. wykonanie ścieżek, schodków do mogiły, przygotowanie miejsca na znicze i składanie okolicznościowych wieńców

2. montaż masztu

3. zagospodarowaniu terenu, poprawa nasadzeń.

Realizacja projektu jest przewidziana do 31.12.2019 roku