Niniejszym informujemy, iż w 2017 r. w ramach „ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” została zrealizowana budowa drogi gminnej nr 310677W – ul. Szkolnej na odcinku od km 0+000- skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 621- Al. Krakowską do km 0+338- skrzyżowania z drogą gminną 310673W- ul. Poniatowskiego w m. Raszyn.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa udzielonej na dofinansowanie zadania: 770 697,00 zł.