Projekt „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy”

Liderem projektu jest Politechnika Warszawska – wydział matematyki i Nauk Informacyjnych. W ramach pilotażowego projektu w roku 2019 dla trzech klas czwartych (po jednej klasie w każdej szkole podstawowej z terenu naszej gminy) Politechnika udostępniła nauczycielom i uczniom dostęp do systemu interaktywnych zadań matematycznych. Program komputerowy na bieżąco kontroluje postępy ucznia, koryguje błędy, ukazuje sposoby jak samodzielnie poprawić popełnione błędy. Uczniowie, którzy osiągną najlepsze wyniki, będą mogli uczestniczyć w warsztatach, w zajęciach na Politechnice Warszawskiej.

Program pilotażowy może zostać rozszerzony na kolejne klasy w następnych latach. O tym czy będziemy uczestniczyć w projekcie i jak wiele klas i uczniów zostanie objętych wsparciem, zadecyduje Politechnika Warszawska po ocenie wyników pilotażu.

Dla uczniów uzdolnionych matematycznie i zainteresowanych w przyszłości studiami na kierunkach technicznych, to wielka szansa. Politechnika Warszawska ma ambitne plany objęcia opieką uczniów szczególnie zdolnych przez kolejne lata, nawet aż do matury.