Projekt pn. „Utworzenie nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Raszynie”

Wartość dofinansowania 106.670zł

Gmina Raszyn w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”,Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Raszynie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych i monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną.

Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.

Wartość całego projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

Planowany koszt wyposażenie nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Raszynie wynosi 106.670zł

Realizacja projektu nastąpi do końca 2020 roku