Projekt pn. „Przedszkolna INTEGRACJA w Raszynie”

Projekt unijny otrzymał dofinansowanie 80% z Europejskiego Funduszu społecznego w ramach osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Pod działanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dzięki realizacji tego projektu 274 576 zł dofinansowania unijnego trafi do Przedszkola „Pod Topolą” przy ul.Pruszkowskiej 21c w Raszynie.

Projekt pn. „Przedszkolna integracja w Raszynie” pozwoli na:

1.na prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych z dziećmi m.in. terapia ręki, terapia behawioralna,  arteterapia,

2.specjalistyczne doskonalenie nauczycieli z zakresu terapii ręki, prowadzenia terapii behawioralnej, terapii stymulacji neurosensorycznej metodą Tomatisa i zakup potrzebnego do terapii sprzętu,

3.budowę ogródka sensorycznego „Ogród zmysłów i żywiołów”,

4.zatrudnienie dodatkowych pedagogów specjalnych,

5.doposażenie Przedszkola w potrzebny sprzęt, szczególnie dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Projekt będzie trwać do 30.06.2021 r.