Gmina Raszyn otrzymała dotację w wysokości 1 539 946 złotych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dotacja została przeznaczona na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Wesołej do ul. 19 Kwietnia w miejscowości Rybie, gmina Raszyn”.

Zakres robót branży drogowej:
✔️nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,
✔️nawierzchnia utwardzonych poboczy jezdni z kostki betonowej,
✔️nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej,

Zakres robót branży sanitarnej:
✔️budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów deszczowych,
✔️budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,

Zakres robót branży telekomunikacyjnej:
✔️budowa kanału technologicznego
Termin zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy: 15.09.2021 r.

Koszt całej inwestycji: 1 843 770,00 zł brutto.