I N F O R M A C J A

W związku z wydłużeniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Pod działanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18, Gmina Raszyn prowadzi dodatkowy nabór dla osób zainteresowanych otrzymaniem dotacji na wymianę urządzeń grzewczych oraz odnawialne źródła energii.

Zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej informacjami oraz regulaminem konkursu dostępnym na stronie internetowej pod adresem

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektow-ograniczenie-niskiej-emisji-wym/

Osoby, które będą chciały uzyskać dofinansowanie proszone są o wypełnienie i przesłanie do Urzędu Gminy Raszyn wypełnionej ankiety do dnia 10.07.2019 r.

Ankieta dla mieszkańców dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn pod adresem: http://raszyn.pl/fundusze/referat-realizacji-proje... jak również biurze obsługi mieszkańca Urzędu, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn oraz Referacie Realizacji Projektów Urzędu Gminy Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn (pokój nr 25 II piętro)

Kompletnie wypełnioną i podpisaną ankietę należy:

  • złożyć w Urzędzie Gminy Raszyn na dzienniku podawczym w godzinach pracy Urzędu,
  • przesłać elektronicznie na adres: rp@raszyn.pl

do dnia 10.07.2019 roku.Pliki do pobrania