Gmina Raszyn

zaprasza na kursy języka angielskiego

realizowane w ramach projektu

„Moje kompetencje - mój sukces”

OFERUJEMY

-180 godzinne kursy języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym

Kursy skierowane są do wszystkich osób w wieku 25 lat i więcej mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie województwa mazowieckiego, zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji językowych.

Preferowane osoby:

  • o niskich kwalifikacjach
  • zamieszkujące na wsi
  • w wieku 50+
  • z niepełnosprawnością

W związku z realizacją projektu pn.: "Moje kompetencje - mój sukces", która rozpocznie się od września 2020 r., informujemy , że zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie uczestnicy zajęć językowych, wnoszą jednorazowo bezzwrotną odpłatność w wysokości 45 zł. W przeliczeniu na liczbę godzin szkoleniowych (którymi będą objęci uczestnicy szkoleń językowych), zaproponowana opłata wynosi 0,25 zł. za godzinę (0,25 zł. x 180 godz. = 45 zł.).

Wnoszone przez uczestników opłaty będą stanowiły wkład własny w projekcie i przeznaczone będą na częściowe pokrycie kosztów zewnętrznych egzaminów językowych.

Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną wyłącznie osoby, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach
RPO WM 2014–2020.

GWARANTUJEMY

wysoki poziom merytoryczny zajęć

- grupy o małej liczbie uczestników

- kadrę dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu

- bezpłatne materiały szkoleniowe


Zapisy i informacje: Urząd Gminy w Raszynie, od 1 września 2020 r.

ul. Unii Europejskiej 3

Pokój nr 25 Tel. 22 701 78 02


„Moje kompetencje - mój sukces”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.