W dniach 3-4 lipca Austeria Raszyńska uroczyście otworzyła swoje podwoje dla zwiedzających. Niestety pogoda – zarówno w sobotę, jak i w niedzielę – niezbyt dopisała, wobec czego oficjalną ceremonię przeniesiono do wnętrza budynku.

Po przemówieniach p. Andrzeja Zaręby – wójta gminy Raszyn oraz p. Mariusza Smolichy – dyrektora Centrum Kultury Raszyn (pełniącego nadzór nad Austerią jako filią CKR), a także po poświęceniu zabytku przez proboszcza Parafii św. Szczepana ks. prałata Zdzisława Karasia – Dziekana Dekanatu Raszyńskiego, licznie zebrani w dawnej sali balowej goście mogli podziwiać tancerzy z zespołu Polski Łan, którym akompaniował Zespół Instrumentów Dawnych Ars Nova pod kierownictwem artystycznym Krzysztofa Owczynika. Zespoły śpiewacze działające przy CKR wykonały kilka pieśni raszyńskich, które wcześniej zostały utrwalone na płycie CD i wydane przez CKR.

Podczas zwiedzania odrestaurowanej Austerii gościom towarzyszył kwartet działający przy CKR, scenę (niestety niewykorzystaną) i dźwięk zawdzięczamy firmie Investmed Marek Bohunek. Słodki poczęstunek i napoje przygotowała firma „U przyjaciół”.

Pierwszy dzień „weekendu z Austerią” zakończył dr Tomasz Duda wykładem pt. „Dialog metodą Nansena – skuteczna metoda zrozumienia innych”.

W niedzielę natomiast animatorki zachęcały dzieci do kreatywnego tworzenia niesamowitych dzieł sztuki, a publiczność mogła wysłuchać dwóch koncertów YLO Violin – jednego w sali balowej, drugiego na balkonie Austerii.

On July 3-4,2021, the Raszyn’s Austeria officially opened its doors to visitors. Unfortunately, the weather - both on Saturday and Sunday - was not very good, so the official ceremony was moved inside the building.

After the speeches of Mr. Andrzej Zaręba - the head of the Raszyn commune and Mr. Mariusz Smolicha - the director of the Raszyn Cultural Center (supervising Austeria as a filial of RCC), as well as the blessing by the parish priest of St. Stephen, Prelate Zdzisław Karaś - the Dean of the Raszyn Deanery, the guests gathered in the former ballroom could admire dancers from the Polski Łan group, accompanied by the Ars Nova Ancient Instruments Ensemble under the artistic direction of Krzysztof Owczynik. Singing groups operating at the CCR performed several Raszyn songs, which were previously recorded on the CD and published by the CCR.

During the tour in the restored Austeria, the guests could listen to the quartet operating at the CCR, the stage (unfortunately unused) and the sound were provided by the Investmed Marek Bohunek. Sweet snacks and cold drinks were prepared by the company "U Przyjaciół".

The first day of the "weekend with Austeria" ended Dr. Tomasz Duda with a lecture entitled "Dialogue by Nansen - an effective method of understanding others".

On Sunday, the animators encouraged children to creatively make amazing pieces of art, and the audience could listen to two YLO Violin concerts - one in the ballroom and the other on the balcony of the Austeria
Les 3 et 4 juillet 2021, Austeria de Raszyn a officiellement ouvert ses portes aux visiteurs. Malheureusement, la météo - tant le samedi que le dimanche - n'était pas très bonne, la cérémonie officielle a donc été déplacée à l'intérieur du bâtiment.

Après les discours d’ouverture de M. Andrzej Zaręba - le chef de la commune de Raszyn, et de M. Mariusz Smolicha - le directeur du Centre Culturel Raszyn (supervisant Austeria en tant que branche du CCR), et la bénédiction du monument par le curé de St. Stéphane, p. prélat Zdzisław Karaś - doyen du doyenné de Raszyn, les invités réunis dans l'ancienne salle de bal ont pu admirer les danseurs de l'ensemble Polski Łan, accompagnés par le groupe d’Ars Nova Anciens Instruments sous la direction artistique de Krzysztof Owczynik. Les groupes de chanteurs opérant au CCR ont interprété plusieurs chansons de Raszyn, qui avaient déjà été enregistrées sur le CD et publiées par le CCR.

Lors de la visite de l'Austeria restaurée, les invités étaient accompagnés par un quatuor opérant au CCR, la scène (malheureusement pas utilisée) et le son ont été assurés par l’Investmed Marek Bohunek. Des casse-croutes sucrées et des boissons froides ont été préparées par la société "U Przyjaciół" (Chez amis).

Le premier jour du "week-end avec Austeria" s'est terminé avec une conference donnée par Dr. Tomasz Duda, intitulée « Le dialogue de Nansen - une méthode efficace pour comprendre les autres ».

Dimanche, les animateurs ont encouragé les enfants à créer de manière créative des œuvres d'art étonnantes, et le public a pu écouter et admirer deux concerts de YLO Violon - l'un dans la salle de bal et l'autre sur le balcon de l'Austeria.