Gmina Raszyn otrzymała pierwszą transzę dofinansowania na rewitalizację kompleksu Austerii (etap 2) pod koniec marca 2021 r. Przed przystąpieniem do robót budowlanych konserwator zobligował gminę do wykonania pełnych badań architektonicznych zespołu budynków oraz badań archeologicznych terenu inwestycji.
Jak wynika ze sprawozdania archeologa, w trakcie prac pozyskano ok. 400 zabytków archeologicznych w postaci fragmentów ceramiki, szkła, kości, przedmiotów żelaznych i krzemieni. Przedmioty te, określane jako „zabytki” – zgodnie z dyspozycją konserwatora zabytków – zostaną wystawione jako ekspozycja stała w gablotach Izby Pamięci w Austerii. Obecnie są one w trakcie katalogowania i oczyszczania.
Na podstawie znalezionych fragmentów wydzielono 4 etapy użytkowania terenu:
etap I - to osadnictwo pradziejowe i z nim należy łączyć 19 fragmentów ceramiki oraz 3 krzemienie; materiały wydatowano na okres neolitu i kulturę przeworską;
etap II - to osadnictwo średniowieczne, z którym łączą się 62 fragmenty ceramiki;
etap III - datowany od XVI do 2 poł. XVIII wieku czyli przed wybudowaniem na tym terenie zabudowań Austerii; z tego etapu pochodzą ok. 270 fragmentów ceramiki, kości, pojedyncze kafle piecowe oraz szkło i jedna moneta;
etap IV - to czas funkcjonowania zabudowań Austerii od końca XVIII wieku do dnia dzisiejszego.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć obrazujących obecny stan budynków.
Please find below some pictures showing the current condition of the buildings.
Voici quelques photos montrant l'état actuel des bâtiments.
(autorem wszystkich zdjęć jest p. Anna Pluta, Centrum Kultury Raszyn)
(the author of all photos is Mrs. Anna Pluta, Raszyn Cultural Center)
(l'auteur de toutes les photos est Mme Anna Pluta, Centre Culturel Raszyn)

Odkryty kamienny bruk
Stone pavement
Pavé de pierre

Odkryte schody i fragment ściany
Zdjęcia wykonane przez archeologa pracującego na terenie Austrii.
Stairs and a fragment of a wall. Pictures taken by an archaeologist working in Austeria.
Les escaliers et le fragment du mur. Photos prises par un archéologue travaillant dans l’Austeria.

The Raszyn commune received the first tranche of co-financing for the revitalization of the Austeria complex (stage 2) at the end of March 2021. Before the commencement of construction works, the conservator obliged the commune to carry out full architectural studies of the building complex and archaeological research of the investment area. According to the archaeologist's report, about 400 archaeological items were obtained during the work in the form of fragments of ceramics, glass, bones, iron objects and flints. These items, referred to as "monuments" - according to the instructions of the conservator of monuments - will be displayed as a permanent exhibition in the showcases of the Memorial Chamber in the Austeria. They are currently in the process of cataloging and cleaning. Based on the found fragments, 4 stages of land use were distinguished:

stage I - prehistoric settlements; 19 pottery fragments and 3 flints should be connected with it; the materials were spent on the Neolithic period and the Przeworsk culture;
stage II - medieval settlement with 62 pottery fragments;
stage III - dated from the 16th to the 2nd half of the the eighteenth century, i.e. before the Austeria buildings were built in this area; about 270 pieces of ceramics, bones, stove tiles, glass and one coin come from this stage;
stage IV - this is the time when the Austeria buildings function from the end of the 18th century to the present day.
La commune de Raszyn a reçu fin mars 2021 la première tranche de cofinancement pour la revitalisation du complexe Austeria (phase 2). Avant le début des travaux de construction, le conservateur a obligé la commune à réaliser des études architecturales complètes des bâtiments et archéologique de la zone d'investissement.
Selon le rapport de l'archéologue, environ 400 pièces archéologiques ont été trouvés au cours des travaux sous forme de fragments de céramique, de verre, d'os, d'objets en fer et de silex. Ces objets, appelés « monuments » - selon les instructions du conservateur des monuments - seront présentés en exposition permanente dans les vitrines de la Chambre du Souvenir de l'Austeria. Ils sont actuellement en cours de catalogage et de nettoyage. Sur la base des fragments trouvés, 4 étapes d'utilisation des terres ont été distinguées:

étape I - les établissements préhistoriques; 19 fragments de poterie et 3 silex devraient y être liés; les matériaux ont été dépensés sur la période néolithique et la culture de Przeworsk;
étape II - établissement médiéval avec 62 fragments de poterie;
étape III - daté du 16e à la 2e moitié du XVIIIe siècle, c'est-à-dire avant que les bâtiments Austeria ne soient construits dans ce quartier; environ 270 pièces de céramique, des ossements, des tuiles du poêle, du verre et une pièce de monnaie proviennent de cette étape;
étape IV - c'est l'époque de fonctionnement des bâtiments Austeria de la fin du XVIIIe siècle à nos jours.