Zasady w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu szkoły, w roku szkolnym 2022/2023 | Gmina Raszyn

Zasady w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu szkoły, w roku szkolnym 2022/2023

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Nr XLVII/439/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów zgodnie z art. 133 ust. 2, 3 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Lp. Kryteria Liczba punktów
1. Kandydat, którego rodzice (prawni opiekunowie) mieszkają w Gminie Raszyn i rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie 10 pkt
2. Kandydat realizował obowiązek rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w tutejszej szkole, w poprzedzającym roku szkolnym 8 pkt
3. Obowiązek szkolny w szkole podstawowej realizuje rodzeństwo kandydata 6 pkt
4. Miejsce pracy jednego z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata znajduje się w obwodzie danej szkoły 4 pkt
5. Niepełnosprawność kandydata 3 pkt
6. Niepełnosprawność rodzica kandydata 3 pkt
7. Wielodzietność rodziny kandydata 2 pkt
8. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 2 pkt
9. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 2 pkt

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:

  1. w zakresie Kryterium Nr 1 – 4 i 7: stosowne oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych)
  2. w zakresie Kryterium Nr 5-6: kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)
  3. w zakresie Kryterium Nr 8: kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  4. w zakresie Kryterium Nr 9: kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159).

Kopie dokumentów wskazanych do potwierdzenia spełniania Kryterium Nr 5-6, 8 i 9 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic (opiekun prawny) kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.


UWAGA

  • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 ustawy Prawo oświatowe).
  • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 ustawy Prawo oświatowe).